Інструкція для посади "Начальник дільниці вентиляції та охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці вентиляції та охорони праці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технологію гірничого виробництва;
      - технічні характеристики обладнання шахти і дільниць та правила їх експлуатації;
      - аерогазодинаміку вугільних шахт;
      - чинні положення, інструкції щодо вентиляції та правил безпеки;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт;
      - план ліквідації аварій;
      - засоби індивідуального захисту;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - досягнення науки і техніки з питань вентиляції та охорони праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує провітрювання всіх діючих гірничих виробок і вибоїв шахти; справний стан і правильну експлуатацію вентиляційних установок, пристроїв, обладнання кондиціонування повітря й пилоприборкання, автоматичних приладів контролю рудникової атмосфери; роботу лампової; розподіл повітря, яке надходить, по гірничих виробках і вибоях; застосування раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці.

2.2. Визначає необхідну кількість повітря для провітрювання гірничих виробок.

2.3. Організовує: виконання газових і депресійних знімань, заміри кількості та швидкості руху повітря гірничими виробками; набір проб для контролю загазованості й запиленості повітря; навчання робітників шахти правилам протипожежного захисту, методів боротьби з вугільним пилом і використання індивідуальних засобів захисту; розвиток раціоналізації та винахідництва.

2.4. Розробляє заходи щодо запобігання і локалізації вибухів газу та вугільного пилу, пожеж, шарових скупчень метану, розгазування гірничих виробок, вдосконалення схем вентиляції, керування газовиділенням, боротьби з рудниковим пилом; раціональні режими праці та відпочинку.

2.5. Бере участь: у розгляді перспективних і річних планів розвитку гірничих робіт, проектів комплексного знепилювання, протипожежного захисту, заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля та газу; у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів з питань вентиляції та пило-газового режиму; у розробленні планів ліквідації аварій; у роботі комісій з розслідувань аварій та нещасних випадків; у розробленні пропозицій з навчання і підвищення кваліфікації працівників дільниці.

2.6. Готує матеріали для встановлення категорійності шахт з газу, небезпечності через вибуховість вугільного пилу, визначення виробок, небезпечних через шарові скупчення метану, вибоїв, особливо небезпечних під час проведення вибухових робіт.

2.7. Погоджує дозволи (наряди - путівки) на проведення вибухових та вогневих робіт на шахті.

2.8. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових і додаткових відпусток.

2.9. Контролює: якісний склад рудникової атмосфери; правильність розподілу повітря по виробках і вибоях, установлення вентиляторів місцевого провітрювання, апаратури контролю кількості повітря; справність автоматичного газового захисту; правильність встановлення і показань стаціонарних аналізаторів метану; дотримання пилогазового режиму; стан загальношахтових і дільничних запасних виходів вентиляційних виробок, споруд і пристроїв провітрювання тупикових виробок і протипожежного захисту шахти; вміст метану та пилу в повітрі в будівлях технологічного комплексу поверхні; дотримання паспортів керування покрівлею та кріплення підземних виробок, буровибухових робіт; справність і ефективність дії зрошувальних та пиловловлювальних пристроїв; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.10. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил безпеки.

2.11. Веде документацію з вентиляції, багатогазовості гірничих виробок, пило-газового режиму, протипожежного захисту шахт, облік обладнання, майна дільниці та витрати матеріалів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.