Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з технологій гірничих робіт на розрізі; технічні характеристики гірничошахтового обладнання і правила його експлуатації; положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу щодо створення безпечних і здорових умов праці на розрізі; петрографічний і хімічний аналіз порід гірничих виробок з метою визначення вмісту в них вільного двоокису кремнію; відбір та аналіз проб запиленості повітря; навчання робітників методам боротьби з пилом; вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва; своєчасне забезпечення дільниці необхідним обладнанням, матеріалами, запасними частинами. Забезпечує: справний стан і ефективне використання вентиляційних установок, приладів і апаратури; контроль за станом шляхів ходіння та освітленості робочих місць; розроблення і виконання заходів протипожежного захисту розрізу; проведення вступного інструктажу з охорони праці новоприбулим на підприємство працівникам; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці; витрати асигнувань на охорону праці. Розробляє перспективні та річні плани комплексної боротьби з пилом на дільницях і на розрізах в цілому. Бере участь: у розгляді перспективних та річних планів розвитку гірничих робіт; у розробленні планів ліквідації аварій; у роботі комісій з дослідження причин аварій і нещасних випадків; у розгляді винаходів і раціоналізаторських пропозицій з питань вентиляції та правил безпеки; у складанні паспортів норм і розцінок за видами робіт; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: якість виконаних робіт; експлуатацію приладів і обладнання в режимах, які відповідають заводським вимогам; витрати фонду оплати праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції про заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил безпеки. Веде встановлену документацію та забезпечує її своєчасне подання.