Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник дільниці вантажно-розвантажувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з капітального будівництва, що є визначальними для діяльності дільниці; організацію і технологію будівельного виробництва; будівельні норми та правила, технічні умови виконання та приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт; норми виробітку й розцінки; діючі положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання; систему інженерної підготовки будівельного виробництва; порядок взаємозв'язків із замовниками й субпідрядними організаціями; основи економіки; організацію праці й управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва; законодавство про працю, норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання вантажно-розвантажувальних робіт, ефективне використання виробничих площ і вантажно-розвантажувальних засобів, утримання у справному стані під'їзних колій до місця розвантаження продукції, безперебійне приймання та розвантаження конструкцій, матеріалів, напівфабрикатів, іншої продукції, що постачається згідно з угодами і договорами. Організовує правильне оформлення документів особами, що відповідають за приймання та відправлення продукції; керує роботою комірників, такелажників, робітників-вантажників, експедиторів та іншого персоналу дільниці. Здійснює перевірку умов зберігання вантажів, що прибувають на виробничо-комплектувальну базу; забезпечує раціональну організацію складського господарства, розміщення та зберігання матеріально-технічних ресурсів. Контролює дотримання правил безпечної експлуатації та профілактичного ремонту вантажно-розвантажувальних засобів; складає замовлення на ремонт вантажопідйомних машин і механізмів, заявки на автотранспорт для перевезення будівельної продукції. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва, модернізації вантажно-розвантажувального устаткування. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання робіт, введення об'єктів у дію в строки, встановлені контрактом; ефективне використання основних і обігових фондів. Організовує виконання робіт на об'єктах, що будуються та реконструюються, згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами та іншими вимогами. Координує на будівельному майданчику взаємодію виробничих підрозділів загальнобудівельних і субпідрядних організацій, обслуговуючих і допоміжних служб; контролює їх діяльність. Забезпечує відповідно до договору субпідрядні організації, що виконують роботи на об'єктах дільниці, підсобними приміщеннями, енергозабезпеченням, місцевими будівельними матеріалами тощо; організовує складське та інструментальне господарство дільниці. Здійснює контроль за будівництвом об'єктів та якістю робіт. Бере участь у прийманні робіт від субпідрядних організацій та розробленні заходів щодо пред'явлення будов, споруд і окремих комплексів приймальній комісії. Забезпечує підготовку та своєчасне подання оперативної звітності, замовлень на машини, механізми, транспорт, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар, спецодяг, індивідуальні засоби захисту тощо. Здійснює заходи щодо створення безпечних умов виконання робіт, удосконалення організації виробництва та праці, механізації та автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць. Організовує роботу комісії з атестації робочих місць. Контролює стан і правильну експлуатацію риштування, помостів, кріплення та огорож, ведення документації з обліку виконаних робіт, робочого часу, виконавчої технічної документації. Узгоджує наряди на виконані роботи. Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт в охоронних зонах; організовує виконання розпоряджень контролюючих органів з питань охорони праці; своєчасно повідомляє керівництво організації про випадки виробничого травматизму; розслідує нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, і складає відповідні акти. Бере участь у розробленні та запровадженні заходів щодо запобігання виробничому травматизму й виконання заходів пожежної безпеки. Аналізує виробничо-господарську діяльність дільниці, сприяє виявленню резервів підвищення ефективності будівельного виробництва. Створює умови для успішного проходження молодими фахівцями стажування. Здійснює виховну роботу в колективі, підтримує творчі починання працівників, сприяє виявленню творчої ініціативи та активності працівників. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Керує виконавцями робіт.