* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Директор об'єднання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном; передовий і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм; організацію праці і управління; основи планування та фінансування, форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всіма видами діяльності об'єднання. Організовує й спрямовує роботу його структурних підрозділів. Формує концепцію мовлення об'єднання. Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних, виробничо-фінансових планів, домагається їх збалансованості з можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними та фінансовими ресурсами. Забезпечує виконання планових показників. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, регіональними та зарубіжними теле-, радіоорганізаціями. Вносить пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Контролює виконання календарно-тематичних планів мовлення об'єднання, угод, укладених із вітчизняними та зарубіжними партнерами. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо створення телевізійних програм, радіопрограм. Затверджує готові програми та мікрофонні матеріали. Очолює роботу редакційно-художньої ради об'єднання. Вносить пропозиції щодо оплати праці штатних і позаштатних працівників, авторів і учасників програми. Здійснює заходи щодо застосування прогресивних форм оплати праці, удосконалення видів і форм мовлення. Контролює використання передбачених для об'єднання фінансових асигнувань, матеріальних і технічних засобів. Сприяє обміну теле-, радіопрограмами, які створено об'єднанням, з іншими виробниками теле-, радіопродукції, участі в рекламній, рекламно-інформаційній, комерційній діяльності. Вживає заходів щодо забезпечення об'єднання кваліфікованими працівниками та ефективного використання їх знань і досвіду. Створює умови для постійного творчого зростання працівників, підвищення Їх кваліфікації. Вирішує всі питання на основі дотримання чинного законодавства, активно використовує правові засоби для удосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни. Вирішує у межах своєї компетенції питання щодо зарахування на роботу, переміщення, звільнення, а також заохочення працівників або накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни.