Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Головний архітектор проекту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: перспективи розвитку галузей народного господарства, науки та техніки; методи проектування; економіку й організацію проектування та інженерних досліджень; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва; основи стандартизації та патентоведення; постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об'єктів; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту; будівельні норми та правила; стандарти, технічні умови й інші керівні матеріали з розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; порядок укладання та виконання договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції; економіку й організацію будівництва; авторське право; засоби автоматизації проектних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво проектно-розшукувальними роботами під час проектування об'єкта й авторський нагляд за його будівництвом, введенням у дію й освоєнням проектних потужностей. Забезпечує високий техніко-економічний рівень об'єктів, що проектуються, впровадження досягнень науково-технічного прогресу та якість проектно-кошторисної документації. Керує розробленням необхідних техніко-економічних обгрунтувань та розрахунків обсягів будівельно-монтажних робіт, визначенням кошторисної вартості будівництва, необхідного складу та кількості обладнання, виробів і матеріалів. Вживає заходів щодо скорочення витрат під час будівництва та експлуатації об'єктів і зростання його ефективності на основі запровадження прогресивних проектних, містобудівних, архітектурно-планувальних рішень. Готує дані для укладання договорів із замовниками щодо розроблення (передачі) проектно-кошторисної документації, обгрунтування договірної ціни. Бере участь у виборі будівельного майданчика для будівництва, підготовці завдань на проектування об'єктів та в організації інженерних обстежень для розроблення проектно-кошторисної та іншої технічної документації на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов і споруд; організовує їх розроблення. Бере участь у складанні комплексних програм, графіків виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних і проектних робіт для об'єктів, на яких будуть застосовуватися нові технологічні процеси й устаткування з тривалими циклами розроблення, конструювання і виготовлення. Складає календарний план випуску науково-технічної продукції. Розробляє пропозиції щодо складу розробників проекту, розподіляє між ними завдання за розділами та частинами проекту, обсяги і вартість робіт. Формулює завдання субпідрядним організаціям і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними щодо доручених робіт. Вирішує питання, що виникають у процесі розроблення документації. Відповідає за технічні, економічні, естетичні та екологічні якості проекту в цілому та здійснює контроль за якісним рівнем проектних, містобудівних і архітектурно-планувальних рішень, витратами коштів на проектно-пошукові роботи, строками розроблення проектно-кошторисної документації. Забезпечує відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним стандартам, нормам, правилам та інструкціям. Організовує роботу з перевірки патентної чистоти і патентоспроможності вперше застосованих у проекті чи розроблених для нього технологічних процесів, устаткування, приладів, конструкцій, матеріалів і виробів, відповідності розробленої проектної документації вимогам охорони навколишнього середовища (екологічну експертизу). Проводить захист проекту в організаціях та органах експертизи. Бере участь в узгодженні проектно-кошторисної документації. Вирішує питання проектування, що виникають у процесі будівництва, введення в експлуатацію об'єктів, освоєння проектних потужностей; організовує усунення виявлених дефектів проектно-кошторисної та іншої технічної документації. Організовує роботу над обліком витрат затвердженого кошторисного ліміту. Готує пропозиції керівництву проектної організації та замовнику щодо внесення в робочу документацію змін, пов'язаних із введенням нової нормативної документації, з урахуванням фактичного стану будівництва. Узгоджує обгрунтовані відступи від діючих норм, правил, інструкцій з органами державного нагляду і зацікавленими організаціями, що їх затвердили. Забезпечує аналіз та узагальнення досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об'єктів і підготовку на цій основі пропозицій щодо підвищення технічного й економічного рівня проектних рішень. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом. Може брати участь у роботі тендерного комітету.