* *
Інструкція для посади "Головний архітектор проекту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний архітектор проекту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - перспективи розвитку галузей народного господарства, науки та техніки;
      - методи проектування;
      - економіку й організацію проектування та інженерних досліджень;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва;
      - основи стандартизації та патентоведення;
      - постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об'єктів;
      - технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту;
      - будівельні норми та правила;
      - стандарти, технічні умови й інші керівні матеріали з розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
      - порядок укладання та виконання договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції;
      - економіку й організацію будівництва;
      - авторське право;
      - засоби автоматизації проектних робіт.

1.4. Головний архітектор проекту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний архітектор проекту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний архітектор проекту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний архітектор проекту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво проектно-розшукувальними роботами під час проектування об'єкта й авторський нагляд за його будівництвом, введенням у дію й освоєнням проектних потужностей.

2.2. Забезпечує високий техніко-економічний рівень об'єктів, що проектуються, впровадження досягнень науково-технічного прогресу та якість проектно-кошторисної документації.

2.3. Керує розробленням необхідних техніко-економічних обгрунтувань та розрахунків обсягів будівельно-монтажних робіт, визначенням кошторисної вартості будівництва, необхідного складу та кількості обладнання, виробів і матеріалів.

2.4. Вживає заходів щодо скорочення витрат під час будівництва та експлуатації об'єктів і зростання його ефективності на основі запровадження прогресивних проектних, містобудівних, архітектурно-планувальних рішень.

2.5. Готує дані для укладання договорів із замовниками щодо розроблення (передачі) проектно-кошторисної документації, обгрунтування договірної ціни.

2.6. Бере участь у виборі будівельного майданчика для будівництва, підготовці завдань на проектування об'єктів та в організації інженерних обстежень для розроблення проектно-кошторисної та іншої технічної документації на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов і споруд; організовує їх розроблення.

2.7. Бере участь у складанні комплексних програм, графіків виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних і проектних робіт для об'єктів, на яких будуть застосовуватися нові технологічні процеси й устаткування з тривалими циклами розроблення, конструювання і виготовлення.

2.8. Складає календарний план випуску науково-технічної продукції.

2.9. Розробляє пропозиції щодо складу розробників проекту, розподіляє між ними завдання за розділами та частинами проекту, обсяги і вартість робіт.

2.10. Формулює завдання субпідрядним організаціям і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними щодо доручених робіт.

2.11. Вирішує питання, що виникають у процесі розроблення документації.

2.12. Відповідає за технічні, економічні, естетичні та екологічні якості проекту в цілому та здійснює контроль за якісним рівнем проектних, містобудівних і архітектурно-планувальних рішень, витратами коштів на проектно-пошукові роботи, строками розроблення проектно-кошторисної документації.

2.13. Забезпечує відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним стандартам, нормам, правилам та інструкціям.

2.14. Організовує роботу з перевірки патентної чистоти і патентоспроможності вперше застосованих у проекті чи розроблених для нього технологічних процесів, устаткування, приладів, конструкцій, матеріалів і виробів, відповідності розробленої проектної документації вимогам охорони навколишнього середовища (екологічну експертизу).

2.15. Проводить захист проекту в організаціях та органах експертизи.

2.16. Бере участь в узгодженні проектно-кошторисної документації.

2.17. Вирішує питання проектування, що виникають у процесі будівництва, введення в експлуатацію об'єктів, освоєння проектних потужностей; організовує усунення виявлених дефектів проектно-кошторисної та іншої технічної документації.

2.18. Організовує роботу над обліком витрат затвердженого кошторисного ліміту.

2.19. Готує пропозиції керівництву проектної організації та замовнику щодо внесення в робочу документацію змін, пов'язаних із введенням нової нормативної документації, з урахуванням фактичного стану будівництва.

2.20. Узгоджує обгрунтовані відступи від діючих норм, правил, інструкцій з органами державного нагляду і зацікавленими організаціями, що їх затвердили.

2.21. Забезпечує аналіз та узагальнення досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об'єктів і підготовку на цій основі пропозицій щодо підвищення технічного й економічного рівня проектних рішень.

2.22. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва.

2.23. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.

2.24. Може брати участь у роботі тендерного комітету.

2.25. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.26. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний архітектор проекту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний архітектор проекту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний архітектор проекту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний архітектор проекту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний архітектор проекту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний архітектор проекту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний архітектор проекту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний архітектор проекту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний архітектор проекту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний архітектор проекту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний архітектор проекту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний архітектор проекту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний архітектор проекту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний архітектор проекту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний архітектор проекту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний архітектор проекту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.