* *
Інструкція для посади "Головний архітектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний архітектор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - перспективи розвитку галузей народного господарства, науки та техніки;
      - методи проектування;
      - економіку й організацію проектування та інженерних досліджень;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва;
      - постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об'єктів;
      - порядок проведення торгів (тендерів) у будівництві;
      - технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, охорони навколишнього середовища та протипожежного захисту;
      - будівельні норми та правила;
      - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з питань розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
      - основи стандартизації й патентоведення;
      - економіку й організацію будівництва;
      - авторське право;
      - засоби автоматизації проектних робіт.

1.4. Головний архітектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний архітектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний архітектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний архітектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво розробленням архітектурної частини (розділу) комплексних проектів об'єктів різного призначення.

2.2. Бере безпосередню участь у проектуванні, розробленні проектних пропозицій та генеральних планів будов, погодженні з відповідними органами проектних рішень та умов здійснення будівництва.

2.3. Забезпечує дотримання встановлених строків виконання проектних робіт, підвищення їх якості та економічності, а також відповідності прийнятих проектних рішень діючим нормативним документам з проектування та будівництва.

2.4. Готує матеріали для укладання договорів із замовниками та субпідрядними організаціями на проведення проектно-вишукувальних робіт.

2.5. Розробляє технічні завдання субпідрядним організаціям і забезпечує їх даними, необхідними для виконання робіт.

2.6. Організовує проведення патентних досліджень для забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень та їх патентоспроможності.

2.7. Формулює завдання щодо розроблення розділів (частин) проекту і видає їх виконавцям.

2.8. Перевіряє відповідність розроблених проектних рішень виданим завданням.

2.9. Бере участь в узгодженні проектних рішень та в обговоренні проектів у організаціях та органах експертизи.

2.10. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів щодо питань його компетенції.

2.11. Готує пропозиції про внесення змін у робочу документацію у зв'язку з введенням у дію нових нормативних документів.

2.12. Забезпечує аналіз і узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об'єктів.

2.13. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва.

2.14. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій та складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний архітектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний архітектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний архітектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний архітектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний архітектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний архітектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний архітектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний архітектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний архітектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний архітектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний архітектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний архітектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний архітектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний архітектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний архітектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний архітектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.