Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний спеціаліст-юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах не менше 4 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку; нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують фінансово-господарську та правову діяльність Держспецзв'язку; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності правової служби; основи державного управління; порядок укладення та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює координацію та методичне керівництво забезпеченням правової роботи з питань відповідної діяльності органів Держспецзв'язку. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ щодо забезпечення дотримання законодавства, правильного застосування у практичній діяльності нормативно-правових актів з питань відповідної діяльності органів Держспецзв'язку. Бере участь у підготовці проектів актів законодавства, розгляданні проектів нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції, здійснює підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них. Проводить разом з іншими уповноваженими представниками органів Держспецзв'язку, інших державних органів роботу з перегляду нормативних актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо дотримання фінансової та службової дисципліни, збереження об’єктів державної власності, а також притягнення, за необхідності, до матеріальної відповідальності. Аналізує дотримання та правильне застосування нормативно-правових актів в органах Держспецзв'язку, бере участь у розробленні та правовій експертизі проектів нормативно-правових актів з відповідного напряму діяльності, здійснює іншу роботу щодо забезпечення законності у діяльності органів Держспецзв'язку. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності органів Держспецзв'язку, підприємств, установ, організацій різних форм господарювання, з питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері діяльності Держспецзв'язку, надає пропозиції щодо удосконалення та правових підстав взаємовідносин, що виникають у відповідній сфері діяльності Держспецзв'язку. За дорученням керівництва готує довідки та надає консультації особовому складу Держспецзв'язку про чинне законодавство. Консультує юридичні служби органів, Держспецзв'язку з питань правового забезпечення відповідного напряму діяльності Держспецзв'язку. Розглядає проекти правочинів, що стосуються питань правового забезпечення відповідного напряму діяльності Держспецзв'язку. У рамках судових проваджень готує необхідні документи щодо захисту законних прав та інтересів Держспецзв'язку, у тому числі представляє за довіреністю інтереси Адміністрації Держспецзв'язку в суді на усіх стадіях провадження, супроводжує та контролює виконання постановлених рішень. У межах, визначених довіреністю, здійснює інші повноваження від імені та в інтересах Адміністрації Держспецзв'язку. За дорученням керівництва входить до складу тимчасових та постійних комісій (робочих груп тощо), що створюються в Держспецзв'язку, бере участь у проведенні перевірок за відповідними напрямами діяльності Держспецзв'язку. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом. Бере участь у семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах. Виконує інші завдання та доручення керівництва в межах наданих повноважень.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси органів Держспецзв'язку у судах та інших державних органах; отримувати у межах наданих повноважень від органів Держспецзв'язку матеріали, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо змін та доповнень до нормативно-правових актів, удосконалення роботи підрозділу правового забезпечення, притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду, захисту прав та інтересів Держспецзв'язку; брати участь у засіданнях, нарадах та семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів.