Інструкція для посади "Головний спеціаліст-юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний спеціаліст-юрисконсульт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах не менше 4 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку;
      - нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують фінансово-господарську та правову діяльність Держспецзв'язку;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - державну політику з напряму діяльності правової служби;
      - основи державного управління;
      - порядок укладення та оформлення договорів і угод;
      - порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний спеціаліст-юрисконсульт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний спеціаліст-юрисконсульт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний спеціаліст-юрисконсульт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний спеціаліст-юрисконсульт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію та методичне керівництво забезпеченням правової роботи з питань відповідної діяльності органів Держспецзв'язку.

2.2. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ щодо забезпечення дотримання законодавства, правильного застосування у практичній діяльності нормативно-правових актів з питань відповідної діяльності органів Держспецзв'язку.

2.3. Бере участь у підготовці проектів актів законодавства, розгляданні проектів нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції, здійснює підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них.

2.4. Проводить разом з іншими уповноваженими представниками органів Держспецзв'язку, інших державних органів роботу з перегляду нормативних актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність.

2.5. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо дотримання фінансової та службової дисципліни, збереження об’єктів державної власності, а також притягнення, за необхідності, до матеріальної відповідальності.

2.6. Аналізує дотримання та правильне застосування нормативно-правових актів в органах Держспецзв'язку, бере участь у розробленні та правовій експертизі проектів нормативно-правових актів з відповідного напряму діяльності, здійснює іншу роботу щодо забезпечення законності у діяльності органів Держспецзв'язку.

2.7. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності органів Держспецзв'язку, підприємств, установ, організацій різних форм господарювання, з питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері діяльності Держспецзв'язку, надає пропозиції щодо удосконалення та правових підстав взаємовідносин, що виникають у відповідній сфері діяльності Держспецзв'язку.

2.8. За дорученням керівництва готує довідки та надає консультації особовому складу Держспецзв'язку про чинне законодавство.

2.9. Консультує юридичні служби органів, Держспецзв'язку з питань правового забезпечення відповідного напряму діяльності Держспецзв'язку.

2.10. Розглядає проекти правочинів, що стосуються питань правового забезпечення відповідного напряму діяльності Держспецзв'язку.

2.11. У рамках судових проваджень готує необхідні документи щодо захисту законних прав та інтересів Держспецзв'язку, у тому числі представляє за довіреністю інтереси Адміністрації Держспецзв'язку в суді на усіх стадіях провадження, супроводжує та контролює виконання постановлених рішень.

2.12. У межах, визначених довіреністю, здійснює інші повноваження від імені та в інтересах Адміністрації Держспецзв'язку.

2.13. За дорученням керівництва входить до складу тимчасових та постійних комісій (робочих груп тощо), що створюються в Держспецзв'язку, бере участь у проведенні перевірок за відповідними напрямами діяльності Держспецзв'язку.

2.14. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

2.15. Бере участь у семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах.

2.16. Виконує інші завдання та доручення керівництва в межах наданих повноважень.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси органів Держспецзв'язку у судах та інших державних органах; отримувати у межах наданих повноважень від органів Держспецзв'язку матеріали, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо змін та доповнень до нормативно-правових актів, удосконалення роботи підрозділу правового забезпечення, притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду, захисту прав та інтересів Держспецзв'язку; брати участь у засіданнях, нарадах та семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів.