Інструкція для посади "Головний спеціаліст-юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний спеціаліст-юрисконсульт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах не менше 4 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують фінансово-господарську, фінансову та правову діяльність центру;
      - цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право;
      - бюджетне, податкове та екологічне законодавство;
      - порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - порядок підготовки проектів нормативних актів;
      - порядок укладення та оформлення договорів і угод;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний спеціаліст-юрисконсульт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний спеціаліст-юрисконсульт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний спеціаліст-юрисконсульт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний спеціаліст-юрисконсульт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію та методичне керівництво забезпеченням правової роботи з питань діяльності центру.

2.2. Організовує і забезпечує контроль та аналіз стану справ за визначеним напрямом правової роботи.

2.3. Бере участь в аналізі нормативних актів та інших документів, що регулюють діяльність центу з питань стандартизації, сертифікації, захисту інформації, забезпечення надійності спеціального зв’язку в системі державних органів тощо.

2.4. Здійснює підготовку письмових висновків з правових питань, що належать до його компетенції, до нормативних документів з наданням зауважень, змістовних роз’яснень та пропозицій.

2.5. Готує пропозиції стосовно перегляду та внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів з питань діяльності центру.

2.6. Забезпечує розгляд проектів контрактів, договорів та угод, що стосуються діяльності центру.

2.7. У межах наданих повноважень представляє інтереси центру у судах та складає позовні заяви до судових органів.

2.8. Надає методичну допомогу та консультації з правових питань, що належать до його компетенції, особовому складу центру.

2.9. За дорученням керівництва бере участь у роботі тимчасових та постійних комісій, які створюються у центрі.

2.10. Забезпечує розробку та здійснення організаційно-практичних заходів з дотриманням вимог чинного законодавства щодо збереження державної власності, соціального захисту особового складу, додержання фінансової дисципліни, притягнення, за необхідності, посадових осіб до матеріальної відповідальності.

2.11. Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання порядку використання інформації з обмеженим доступом.

2.12. Організовує та бере участь у семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах.

2.13. Виконує інші службові завдання та доручення керівництва у межах своїх повноважень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний спеціаліст-юрисконсульт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси центру у суді та інших державних органах; отримувати у межах наданих повноважень від структурних підрозділів центру матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо змін та доповнень до нормативно-правових актів, притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду, вдосконалення роботи підрозділу правового забезпечення, захисту прав та інтересів центру.