* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості, капітального будівництва; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з матеріально-технічного постачання та транспорту; організацію автомобільного транспорту; перспективи розвитку та виробничі потужності підприємств; порядок розроблення перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання, нормативів виробничих запасів споживаних матеріалів; порядок складання заявок, укладання договорів з постачальниками та контролю за їх виконанням; основи економіки та організації виробництва, праці й управління; основи цивільного і трудового законодавства; законодавства про охорону навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує організацією матеріально-технічного постачання і роботою автомобільного транспорту; розробленням нормативів споживання матеріалів для виробничих одиниць, підприємств і організацій; розробленням заходів щодо зниження витрат, пов'язаних з придбанням, доставкою та зберіганням матеріальних ресурсів; розробленням завдань щодо здавання металолому та інших вторинних ресурсів. Визначає потребу в матеріально-технічних ресурсах та паливі. Організовує: планомірне забезпечення виробничих підрозділів, підприємств і організацій матеріально-технічними ресурсами; розроблення і доведення планів матеріально-технічного постачання до виробничих підрозділів, підприємств і організацій; облік матеріальних цінностей, що знаходяться на базах і складах; виявлення та реалізацію зайвих і невикористаних матеріальних цінностей, а також розроблення та здійснення заходів щодо зниження понаднормативних запасів обладнання, матеріалів і запасних частин; укладання договорів на постачання матеріально-технічних ресурсів; транспортно-експедиційне обслуговування виробничих підрозділів, підприємств і організацій; роботу щодо збирання металолому та інших вторинних ресурсів і виконання планів їхнього відвантаження; складання балансу обладнання в натуральному і вартісному вираженні; списання обладнання, що стало непридатним; розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників. Забезпечує: виконання планів вантаження і перевезення вантажів, оформлення рекламацій та заяву претензій у зв'язку з порушенням постачальниками умов договору; розроблення проектів річних, квартальних і місячних планів перевезення вугілля та інших вантажів, планів розвитку автомобільного транспорту; розроблення і контроль за виконанням заходів щодо розвитку централізованих перевезень вантажів автомобільним транспортом; розроблення та впровадження заходів щодо поліпшення стану та використання автомобільного транспорту, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості перевезень; розроблення норм запасів сировини і матеріалів; розроблення та здійснення заходів щодо зниження витрат обігу за рахунок скорочення зайвої перевалки вантажів, механізації вантажно-розвантажувальних робіт і складських операцій; здійснення заходів щодо прискорення оборотності матеріально-технічних ресурсів і підвищення ефективності матеріально-технічного постачання; приймання обладнання, матеріалів, які поставляють, за кількістю і якістю; складання заявок на матеріальні ресурси; отримання фондів на вибухові матеріали; доставляння вибухових матеріалів на базисні та витратні склади; організацію збирання, ремонту та відвантаження поворотної тари. Здійснює: розподіл обладнання і матеріалів по виробничих одиницях, підприємствах і організаціях; установлення найраціональніших господарських зв'язків між споживачами і постачальниками; заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на базах і автотранспорті; аналіз причин наявності невстановленого обладнання та понаднормативних виробничих запасів матеріальних цінностей. Розробляє: пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації постачально-збутових організацій, удосконалення організації керування матеріально-технічним постачанням і складським господарством; заходи з механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт та зниження трудомісткості складських операцій. Бере участь: у розробленні довготривалих програм розвитку і в розподілі фонду розвитку виробництва; в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку і колективного договору. Контролює: реалізацію наявних фондів; схоронність матеріальних цінностей на базах; дотримання норм витрат матеріалів та їх використання; своєчасність вантаження обладнання, матеріалів, металолому та інших вантажів; стан складських приміщень. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.