Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Директор з капітального будівництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості, капітального будівництва; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію будівельних і гірничо-капітальних робіт; організацію капітального будівництва та матеріально-технічного постачання; своєчасні методи організації керівництва, планування, обліку та аналізу кількісних і якісних показників роботи будівельних підрозділів; правила фінансування капітального будівництва; порядок складання проектно-кошторисної документації; будівельні норми й правила; передовий досвід, досягнення науки і техніки в будівництві у вугільній промисловості, економіку та організацію виробництва, праці і управління; основи цивільного та трудового законодавства, законодавства про охорону навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю щодо виконання планів капітального будівництва; розробленням та здійсненням заходів щодо поліпшення економічних показників роботи будівельних підприємств і організацій; діяльністю внутрішньопідрядних будівельних організацій. Забезпечує: виділення, раціональний та ефективний розподіл і використання капітальних вкладень; підвищення ефективності капітального будівництва на основі зростання продуктивності праці, зниження термінів будівельно-монтажних робіт та скорочення об'єктів незавершеного будівництва; своєчасне розроблення та розгляд у встановленому порядку проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та розширення підприємств і об'єктів; удосконалення організації праці в будівництві; створення здорових і безпечних умов праці; подання в банківські установи планів капітального будівництва, титульних списків та іншої необхідної документації для оформлення фінансування будівництва; дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища; дотримання планової дисципліни в будівництві. Організовує: роботу щодо удосконалення форм і методів керування капітальним будівництвом; розроблення технічних інструкцій і нормативів, які застосовуються у капітальному будівництві; виконання робіт з рекультивації порушених земель, передбачених у проектах будівництва, реконструкції та розширення шахт, розрізів і збагачувальних фабрик; роботу щодо забезпечення земельними відводами для будівництва нових об'єктів; розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників. Забезпечує і здійснює контроль за укладанням договорів підряду на капітальне будівництво та реконструкцію підприємств і об'єктів, укладанням з проектними організаціями договорів на проектно-пошукові роботи. Розглядає й затверджує в установленому порядку титульні списки будівництв і об'єктів виробничого та невиробничого призначення, підготовляє до затвердження плани введення потужностей та основних фондів, плани будівельно-монтажних робіт, затверджує внутрішньо-будівельні титульні списки, плани проектно-пошукових робіт на будівництвах і об'єктах, техніко-економічні показники з капітального будівництва для виробничих підрозділів і підприємств. Погоджує питання користування банківським кредитом. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, в підготовці перспективних і річних планів капітального будівництва та проектно-пошукових робіт на будівництвах і об'єктах; у аналізі техніко-економічних показників роботи і результатів фінансово-господарської діяльності підприємств; у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору. Контролює: дотримання установлених норм тривалості будівництва та термінів введення в дію виробничих потужностей і основних фондів; витрачання фонду заробітної плати та виконання встановлених планів за економічними показниками в будівництві; забезпеченість об'єктів проектно-кошторисною документацією, обладнанням і матеріалами; роботу внутрішньопідрядних будівельних організацій, оцінює їхню діяльність за результатами виконання плану будівельно-монтажних робіт, товарної продукції, введення об'єктів у експлуатацію, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, зростанням продуктивності праці; дотримання правил безпеки підчас проведення будівельно-монтажних робіт. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.