* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Заступник начальника дослідної організації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 5 років, при наявності вченого ступеня доктора (кандидата) наук - стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти, що визначають напрямки розвитку відповідної галузі економіки, науки та техніки; напрямки діяльності, профіль і спеціалізацію установи (організації); постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали вищих органів, що стосуються діяльності установи (організації); досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки в області діяльності установи (організації); наукові методи проведення дослідних робіт, технічних розробок та їхньої експериментальної перевірки; результати досліджень і розробок по суміжних проблемах, здійснюваним іншими установами (організаціями); методи планування та фінансування наукових досліджень і розробок; діючі системи оплати праці та форми матеріального стимулювання; порядок укладення і виконання договорів та контрактів; економіку, організацію праці, виробництва та керування; чинне законодавство; правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує однією або декількома проблемами (напрямками) наукової, науково-технічної та виробничо-господарської діяльності установи (організації), організує виконання фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, забезпечує розвиток відповідних галузей науки, техніки і виробництва. Бере участь у формуванні та обґрунтуванні цілей і завдань досліджень та проектних розробок, дослідних робіт, визначає значення та необхідність їхнього проведення, шляхи і методи їхніх рішень. Здійснює контроль за дотриманням установлених вимог і нормативів по організації праці при проектуванні нових та реконструкції діючих підприємств, розробці технологічних процесів та устаткування, складанням проектів перспективних і річних планів робіт із проблеми (напрямку), планової, методичної, кошторисно-фінансової та договірної документації, а також необхідних техніко-економічних обґрунтувань. Організує проведення комплексних досліджень і розробок по проблемі (напрямку), бере участь у їхньому здійсненні, забезпечує виконання тематичних планів, високу якість та високий науковий рівень робіт, практичне використання їхніх результатів. Координує діяльність підлеглих йому структурних підрозділів, забезпечує використання в їхній діяльності досягнень вітчизняної та закордонної науки і техніки, патентних і науково-інформаційних матеріалів, обчислювальної та організаційної техніки і прогресивних методів виконання робіт, відповідність розроблювальних проектів технічним завданням, стандартам та іншим нормативам, а також узгодження технічної документації зі співвиконавцями, замовниками та субпідрядними організаціями. Організує складання зведених науково-технічних звітів по проблемі (напрямку), подання науково-технічної інформації та звітів про виконані роботи в органи статистики, підготовку до видання наукових праць, що є результатом досліджень і розробок, їхнє рецензування. Здійснює керівництво роботою по досвідченій перевірці результатів досліджень і розробок, укладенню договорів на виконання робіт сторонніми організаціями та наданню науково-методичної допомоги підприємствам та іншим установам (організаціям). Вживає заходів по забезпеченню підрозділів установи (організації) необхідним устаткуванням і матеріалами. Організує правильну технічну експлуатацію та ремонт устаткування, контроль за дотриманням правил і норм охорони праці. Забезпечує раціональне розміщення та використання кадрів у підлеглих йому підрозділах, дотримання виробничої та трудової дисципліни. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників, керує роботою по розгляду та впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів, оформленню у встановленому порядку заявок та інших необхідних документів на авторські посвідчення на винаходи, патенти та ліцензії. Керує однією із секцій ученої або науково-технічної (технічної) ради, контролює виконання прийнятих рішень. Проводить роботу з підвищення кваліфікації та підготовці наукових кадрів. Бере участь у пропаганді наукових знань і досягнень науки та техніки, в організації наукових конференцій, нарад, дискусій, дає відкликання та висновки на розробки, пов'язані з тематикою керованих їм проблем (напрямків). Бере участь у рішенні основних питань науково-технічної та господарської діяльності установи (організації) і здійсненні заходів щодо забезпечення виконання затверджених планом робіт, по скороченню строків та вартості досліджень і проектування, підвищенню ефективності наукових досліджень і розробок, прискоренню використання в галузях економіки досягнень науки та техніки, посиленню відповідальності кожного працівника за доручену справу та за підсумки роботи колективу, удосконалюванню організації праці та керування, розвитку діяльності установи (організації).