Інструкція для посади "Заступник начальника дослідної організації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника дослідної організації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 5 років, при наявності вченого ступеня доктора (кандидата) наук - стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, що визначають напрямки розвитку відповідної галузі економіки, науки та техніки;
      - напрямки діяльності, профіль і спеціалізацію установи (організації);
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали вищих органів, що стосуються діяльності установи (організації);
      - досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки в області діяльності установи (організації);
      - наукові методи проведення дослідних робіт, технічних розробок та їхньої експериментальної перевірки;
      - результати досліджень і розробок по суміжних проблемах, здійснюваним іншими установами (організаціями);
      - методи планування та фінансування наукових досліджень і розробок;
      - діючі системи оплати праці та форми матеріального стимулювання;
      - порядок укладення і виконання договорів та контрактів;
      - економіку, організацію праці, виробництва та керування;
      - чинне законодавство;
      - правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Заступник начальника дослідної організації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника дослідної організації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника дослідної організації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника дослідної організації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує однією або декількома проблемами (напрямками) наукової, науково-технічної та виробничо-господарської діяльності установи (організації), організує виконання фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, забезпечує розвиток відповідних галузей науки, техніки і виробництва.

2.2. Бере участь у формуванні та обґрунтуванні цілей і завдань досліджень та проектних розробок, дослідних робіт, визначає значення та необхідність їхнього проведення, шляхи і методи їхніх рішень.

2.3. Здійснює контроль за дотриманням установлених вимог і нормативів по організації праці при проектуванні нових та реконструкції діючих підприємств, розробці технологічних процесів та устаткування, складанням проектів перспективних і річних планів робіт із проблеми (напрямку), планової, методичної, кошторисно-фінансової та договірної документації, а також необхідних техніко-економічних обґрунтувань.

2.4. Організує проведення комплексних досліджень і розробок по проблемі (напрямку), бере участь у їхньому здійсненні, забезпечує виконання тематичних планів, високу якість та високий науковий рівень робіт, практичне використання їхніх результатів.

2.5. Координує діяльність підлеглих йому структурних підрозділів, забезпечує використання в їхній діяльності досягнень вітчизняної та закордонної науки і техніки, патентних і науково-інформаційних матеріалів, обчислювальної та організаційної техніки і прогресивних методів виконання робіт, відповідність розроблювальних проектів технічним завданням, стандартам та іншим нормативам, а також узгодження технічної документації зі співвиконавцями, замовниками та субпідрядними організаціями.

2.6. Організує складання зведених науково-технічних звітів по проблемі (напрямку), подання науково-технічної інформації та звітів про виконані роботи в органи статистики, підготовку до видання наукових праць, що є результатом досліджень і розробок, їхнє рецензування.

2.7. Здійснює керівництво роботою по досвідченій перевірці результатів досліджень і розробок, укладенню договорів на виконання робіт сторонніми організаціями та наданню науково-методичної допомоги підприємствам та іншим установам (організаціям).

2.8. Вживає заходів по забезпеченню підрозділів установи (організації) необхідним устаткуванням і матеріалами.

2.9. Організує правильну технічну експлуатацію та ремонт устаткування, контроль за дотриманням правил і норм охорони праці.

2.10. Забезпечує раціональне розміщення та використання кадрів у підлеглих йому підрозділах, дотримання виробничої та трудової дисципліни.

2.11. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників, керує роботою по розгляду та впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів, оформленню у встановленому порядку заявок та інших необхідних документів на авторські посвідчення на винаходи, патенти та ліцензії.

2.12. Керує однією із секцій ученої або науково-технічної (технічної) ради, контролює виконання прийнятих рішень.

2.13. Проводить роботу з підвищення кваліфікації та підготовці наукових кадрів.

2.14. Бере участь у пропаганді наукових знань і досягнень науки та техніки, в організації наукових конференцій, нарад, дискусій, дає відкликання та висновки на розробки, пов'язані з тематикою керованих їм проблем (напрямків).

2.15. Бере участь у рішенні основних питань науково-технічної та господарської діяльності установи (організації) і здійсненні заходів щодо забезпечення виконання затверджених планом робіт, по скороченню строків та вартості досліджень і проектування, підвищенню ефективності наукових досліджень і розробок, прискоренню використання в галузях економіки досягнень науки та техніки, посиленню відповідальності кожного працівника за доручену справу та за підсумки роботи колективу, удосконалюванню організації праці та керування, розвитку діяльності установи (організації).

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника дослідної організації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника дослідної організації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника дослідної організації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника дослідної організації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника дослідної організації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника дослідної організації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника дослідної організації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника дослідної організації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника дослідної організації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника дослідної організації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника дослідної організації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника дослідної організації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника дослідної організації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника дослідної організації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника дослідної організації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника дослідної організації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.