* *
Інструкція для посади "Заступник начальника зміни", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника зміни" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей;
      - основи організації праці та управління;
      - організацію роботи зміни;
      - види та форми звітності;
      - принципи та методи оцінки ефективної діяльності зміни та закладу охорони;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника зміни призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника зміни підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника зміни керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника зміни під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою зміни у межах делегованих йому начальником зміни повноважень, у разі його відсутності виконує обов’язки начальника зміни.

2.2. Організовує виконання покладених на зміну завдань щодо збору, систематизації та обробки оперативної інформації.

2.3. Контролює в межах своєї компетенції виконання особовим складом зміни завдань та функцій, дотримання режиму секретності, порядку ведення та оформлення службової документації.

2.4. Здійснює постійну взаємодію з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами з питань оперативного реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій.

2.5. Організовує у разі загострення оперативної ситуації отримання інформації безпосередньо з місця події.

2.6. Бере участь у межах своєї компетенції у підготовці пропозицій щодо підвищення ефективності дій закладу під час непередбачених оперативних обставин.

2.7. Забезпечує підтримання ліній та засобів зв’язку у належному стані.

2.8. Проводить у межах своєї компетенції перевірку відомостей про діяльність особового складу зміни.

2.9. Контролює використання автотранспортних засобів.

2.10. Забезпечує приймання, видавання та облік спеціальних засобів і зброї.

2.11. Організовує та здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів згідно з чинним законодавством.

2.12. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу зміни, веде облік його роботи.

2.13. Розроблює графіки чергування.

2.14. Забезпечує охорону об’єктів, матеріальних та інших цінностей.

2.15. Вживає заходів у межах своєї компетенції щодо дотримання особовим складом зміни законності та дисципліни.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника зміни має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника зміни має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника зміни має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника зміни має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника зміни має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника зміни має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника зміни має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника зміни має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника зміни має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника зміни несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника зміни несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника зміни несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника зміни несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника зміни несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника зміни несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника зміни несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: залучати у встановленому порядку відповідних фахівців для розробки пропозицій, рекомендацій, заходів з питань, що стосуються діяльності зміни; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад зміни; вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо удосконалення роботи зміни; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях робочих груп з питань, пов’язаних з роботою зміни.