* *
Інструкція для посади "Заступник начальника інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника інституту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня та вченого звання. Стаж роботи на керівних посадах та у науково-педагогічній діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації, науково-дослідних установах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у сфері освіти та науки, Дисциплінарний статут;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - відповідні технології, прийоми, методи тощо, що використовуються для криптографічного та технічного захисту інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила ділового етикету;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку та психології праці, трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника інституту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника інституту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника інституту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника інституту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує вирішення питань, пов’язаних із закріпленими за ним напрямами діяльності Інституту, а саме з організацією навчальної, методичної, наукової та науково-організаційної, редакційно-видавничої, раціоналізаторської та винахідницької роботи в Інституті; з організацією підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових кадрів тощо.

2.2. Бере участь в організації роботи підпорядкованих структурних підрозділів.

2.3. Контролює хід навчального процесу, виконання навчальних та інших планів.

2.4. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань за закріпленими за ним напрямами діяльності.

2.5. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію за зазначеними напрямами діяльності та готує начальнику Інституту відповідні пропозиції.

2.6. Бере участь у розробленні проектів нормативних актів, які стосуються діяльності Держспецзв’язку та підготовки відповідних фахівців.

2.7. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції Інституту.

2.8. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

2.9. Працює з відомостями про зміст та результати спеціальних наукових досліджень у галузі розробки перспективних криптографічних систем та засобів криптографічного захисту інформації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника інституту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника інституту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника інституту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника інституту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника інституту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника інституту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника інституту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника інституту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника інституту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника інституту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника інституту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника інституту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника інституту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника інституту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника інституту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника інституту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: підписувати розпорядження з питань навчальної, методичної, наукової та науково-організаційної, редакційно-видавничої, раціоналізаторської та винахідницької роботи; готувати проекти наказів з відповідних напрямів діяльності Інституту; проводити методичні наради; вносити пропозиції щодо змін організаційно-штатної структури Інституту з метою поліпшення якості виконання службових завдань, покладених на Інститут; за дорученням начальника Інституту представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях; здійснювати особистий прийом особового складу Інституту та вирішувати відповідні питання у межах своєї компетенції; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно з чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, які визначені нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.