* *
Інструкція для посади "Заступник начальника інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника інституту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня. Стаж роботи на керівних посадах у сфері захисту інформації не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку технічного захисту інформації;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника інституту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника інституту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника інституту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника інституту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю Інституту у сфері технічного захисту інформації у межах наданих йому начальником Інституту повноважень.

2.2. Забезпечує координацію та регулювання діяльності Інституту у сфері технічного захисту інформації, розробку, використання, експлуатацію спеціального устаткування у сфері технічного захисту інформації, відповідні наукові та інструментальні дослідження, надання послуг у сфері технічного захисту інформації.

2.3. Організовує дослідження проблем побудови систем спеціального зв’язку відповідно до вимог нормативних актів щодо сфери технічного захисту інформації та з урахуванням науково-технічного розвитку у цій сфері.

2.4. Здійснює нагляд за дотриманням підрозділами Інституту вимог чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.

2.5. Контролює хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Інституту, у сфері технічного захисту інформації, вживає заходів щодо усунення недоліків.

2.6. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Інституту.

2.7. Здійснює аналітичне та інформаційне забезпечення органів виконавчої влади з питань технічного захисту інформації.

2.8. Організовує та контролює виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню досягнень науки та техніки в діяльність Інституту.

2.9. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу Інституту.

2.10. Вносить пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури Інституту.

2.11. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Інституту та дотримання вимог чинного законодавства з питань, що належать до компетенції Інституту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника інституту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника інституту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника інституту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника інституту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника інституту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника інституту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника інституту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника інституту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника інституту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника інституту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника інституту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника інституту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника інституту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника інституту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника інституту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника інституту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; залучати особовий склад Інституту до розгляду питань щодо діяльності Інституту, що належать до його повноважень; проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції, у сфері технічного захисту інформації; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; здійснювати особистий прийом особового складу з питань, що стосуються його компетенції.