Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Головний інженер проекту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та стаж роботи із проектування або науково-педагогічної роботи у відповідній області знань не менше 8 років, а при проектуванні особливо великих і складних об'єктів - не менше 10 років.

Знає та застосовує у діяльності: перспективи розвитку відповідної галузі економіки, науки і техніки; методи проектування; організацію, планування і економіку проектування та інженерних вишукувань; передовий вітчизняний та закордонний досвід проектування і будівництва; основи стандартизації, сертифікації та патентознавства; постанови, розпорядження, накази вищих органів, керівні, методичні та нормативні матеріали по проектуванню, будівництву та експлуатації об'єктів; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги, пропоновані до проектованих об'єктів; вимоги організації праці при проектуванні об'єктів різного призначення; будівельні норми і правила; сучасні технічні засоби проектування та виконання обчислювальних робіт; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали по розробці і оформленню проектно-кошторисної та іншої технічної документації; порядок укладення та виконання договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції; економіку і організацію будівництва; авторське право; засобу автоматизації проектних робіт; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво проектно-дослідними роботами при проектуванні об'єкта й авторський нагляд за його будівництвом, запровадженням у дію та освоєння проектних потужностей. На основах використання новітніх досягнень науки і техніки, найбільш доцільних та економічних проектних рішень забезпечує високий техніко-економічний рівень проектованих об'єктів. Вживає заходів, спрямованих на підвищення якості проектно-кошторисної документації та скорочення витрат матеріальних ресурсів при будівництві об'єктів, зниження вартості їхньої експлуатації на основі поліпшення якості проектних, містобудівних та архітектурно-планувальних рішень. Готовить дані для укладення договорів із замовниками на розробку (передачу) науково-технічної продукції, у тому числі обґрунтування договірних цін. Бере участь у роботі комісій з вибору майданчиків (трас) для будівництва, у підготовці завдань на проектування та в організації інженерних обстежень для розробки проектно-кошторисної та іншої технічної документації. Організує її розробку по закріплених за ним об'єктах, бере участь у складанні комплексних планів-графіків виконання науково-дослідних, проектних, конструкторських і технологічних робіт для об'єктів, на яких будуть застосовуватися нові технологічні процеси та устаткування із тривалим циклом розробки, конструювання і виготовлення. Складає календарні плани випуску науково-технічної продукції. Розробляє пропозиції про склад розроблювачів проекту, розподіляє між ними завдання по розділах і частинах проекту, обсяги та вартість робіт. Формує завдання субпідрядним організаціям на виконання робіт, що доручають їм, і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними. Вирішує питання, що виникають у них у процесі розробки документації. Здійснює контроль за технічним рівнем прийнятих проектних, містобудівних та архітектурно-планувальних рішень, економічною витратою засобів на проектно-дослідні роботи, строками розробки проектно-кошторисної документації. Гарантує відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним стандартам, нормам, правилам та інструкціям. Забезпечує перевірку на патентну чистоту та патентоспроможність уперше застосованих у проекті або розроблених для нього технологічних процесів, устаткування, приладів, конструкцій, матеріалів і виробів. Проводить захист проекту у вищестоящих організаціях та органах експертизи. Бере участь у розгляді і узгодженні генеральною підрядною будівельною організацією проектно-кошторисної документації. Вирішує питання, що виникають у процесі проектування будівництва, запровадження в дію об'єкта, освоєння проектних потужностей. Організує роботу з усунення виявлених дефектів проектно-кошторисної та іншої технічної документації, а також по обліку витрат затверджених кошторисів. Підготовляє пропозиції керівництву проектної організації і замовникові про внесення в робочу документацію змін, пов'язаних із введенням нових нормативних документів, з урахуванням фактичного стану будівництва. Погоджує обґрунтовані відступи від діючих норм, правил, інструкцій з органами державного нагляду та інших організацій, що затвердили їх. Забезпечує аналіз та узагальнення досвіду проектування, будівництва і експлуатації побудованих об'єктів і підготовку на цій основі пропозицій по підвищенню технічного та економічного рівня проектних рішень. Підготовляє відгуки та висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи, проекти стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних із проектуванням і будівництвом. Бере участь в експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій по своїй спеціальності.