Інструкція для посади "Головний інженер проекту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер проекту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та стаж роботи із проектування або науково-педагогічної роботи у відповідній області знань не менше 8 років, а при проектуванні особливо великих і складних об'єктів - не менше 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - перспективи розвитку відповідної галузі економіки, науки і техніки;
      - методи проектування;
      - організацію, планування і економіку проектування та інженерних вишукувань;
      - передовий вітчизняний та закордонний досвід проектування і будівництва;
      - основи стандартизації, сертифікації та патентознавства;
      - постанови, розпорядження, накази вищих органів, керівні, методичні та нормативні матеріали по проектуванню, будівництву та експлуатації об'єктів;
      - технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги, пропоновані до проектованих об'єктів;
      - вимоги організації праці при проектуванні об'єктів різного призначення;
      - будівельні норми і правила;
      - сучасні технічні засоби проектування та виконання обчислювальних робіт;
      - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали по розробці і оформленню проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
      - порядок укладення та виконання договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції;
      - економіку і організацію будівництва;
      - авторське право;
      - засобу автоматизації проектних робіт;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Головний інженер проекту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер проекту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер проекту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер проекту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво проектно-дослідними роботами при проектуванні об'єкта й авторський нагляд за його будівництвом, запровадженням у дію та освоєння проектних потужностей.

2.2. На основах використання новітніх досягнень науки і техніки, найбільш доцільних та економічних проектних рішень забезпечує високий техніко-економічний рівень проектованих об'єктів.

2.3. Вживає заходів, спрямованих на підвищення якості проектно-кошторисної документації та скорочення витрат матеріальних ресурсів при будівництві об'єктів, зниження вартості їхньої експлуатації на основі поліпшення якості проектних, містобудівних та архітектурно-планувальних рішень.

2.4. Готовить дані для укладення договорів із замовниками на розробку (передачу) науково-технічної продукції, у тому числі обґрунтування договірних цін.

2.5. Бере участь у роботі комісій з вибору майданчиків (трас) для будівництва, у підготовці завдань на проектування та в організації інженерних обстежень для розробки проектно-кошторисної та іншої технічної документації.

2.6. Організує її розробку по закріплених за ним об'єктах, бере участь у складанні комплексних планів-графіків виконання науково-дослідних, проектних, конструкторських і технологічних робіт для об'єктів, на яких будуть застосовуватися нові технологічні процеси та устаткування із тривалим циклом розробки, конструювання і виготовлення.

2.7. Складає календарні плани випуску науково-технічної продукції.

2.8. Розробляє пропозиції про склад розроблювачів проекту, розподіляє між ними завдання по розділах і частинах проекту, обсяги та вартість робіт.

2.9. Формує завдання субпідрядним організаціям на виконання робіт, що доручають їм, і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними.

2.10. Вирішує питання, що виникають у них у процесі розробки документації.

2.11. Здійснює контроль за технічним рівнем прийнятих проектних, містобудівних та архітектурно-планувальних рішень, економічною витратою засобів на проектно-дослідні роботи, строками розробки проектно-кошторисної документації.

2.12. Гарантує відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним стандартам, нормам, правилам та інструкціям.

2.13. Забезпечує перевірку на патентну чистоту та патентоспроможність уперше застосованих у проекті або розроблених для нього технологічних процесів, устаткування, приладів, конструкцій, матеріалів і виробів.

2.14. Проводить захист проекту у вищестоящих організаціях та органах експертизи.

2.15. Бере участь у розгляді і узгодженні генеральною підрядною будівельною організацією проектно-кошторисної документації.

2.16. Вирішує питання, що виникають у процесі проектування будівництва, запровадження в дію об'єкта, освоєння проектних потужностей.

2.17. Організує роботу з усунення виявлених дефектів проектно-кошторисної та іншої технічної документації, а також по обліку витрат затверджених кошторисів.

2.18. Підготовляє пропозиції керівництву проектної організації і замовникові про внесення в робочу документацію змін, пов'язаних із введенням нових нормативних документів, з урахуванням фактичного стану будівництва.

2.19. Погоджує обґрунтовані відступи від діючих норм, правил, інструкцій з органами державного нагляду та інших організацій, що затвердили їх.

2.20. Забезпечує аналіз та узагальнення досвіду проектування, будівництва і експлуатації побудованих об'єктів і підготовку на цій основі пропозицій по підвищенню технічного та економічного рівня проектних рішень.

2.21. Підготовляє відгуки та висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи, проекти стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних із проектуванням і будівництвом.

2.22. Бере участь в експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій по своїй спеціальності.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер проекту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер проекту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер проекту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер проекту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер проекту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер проекту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер проекту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер проекту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер проекту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер проекту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер проекту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер проекту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер проекту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер проекту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер проекту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер проекту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.