Інструкція для посади "Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі створення, модернізації, розроблення та експлуатації систем аеронавігаційного обслуговування - не менше 5 років. Володіння англійською мовою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативні документи, які регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні;
      - накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства;
      - чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства;
      - законодавство України про охорону праці;
      - основи трудового законодавства України;
      - документи, які регламентують діяльність дирекції;
      - довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України;
      - чинні документи, що регламентують процедури управління проектами;
      - основні документи та нормативні акти, які регламентують діяльність у галузі проектування та будівництва в Україні;
      - Національний план конвергенції та імплементації України;
      - документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху.

1.4. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання відповідного проекту (контракту), техніко-економічне обґрунтування проекту, фінансові умови його реалізації, документи щодо проекту та строки його реалізації.

2.2. Контролює графік виконання робіт та здійснення платежів за контрактом, забезпечує їх дотримання.

2.3. Вимагає від відповідних посадових осіб підрядника, Украероруху та його структурних підрозділів виконання зобов'язань, передбачених контрактом.

2.4. Періодично організовує та проводить наради з питань реалізації проекту із запрошенням відповідних керівників і фахівців Украероруху, його структурних підрозділів, представників фірм та підприємств-підрядників.

2.5. Вживає заходів у разі невиконання умов контракту або порушення строків реалізації проекту з боку підрядників.

2.6. Не допускає таких порушень із боку замовника.

2.7. Своєчасно інформує директора із розвитку аеронавігаційних систем про недоліки.

2.8. Організовує оформлення документів для подання в митні служби на обладнання, що постачається за контрактом, отримання сертифікатів, дозволів (екологічних, санітарних тощо) та посвідчень придатності до експлуатації обладнання, проведення дослідної експлуатації, випробувань та льотних перевірок обладнання.

2.9. Періодично доповідає про хід реалізації проекту директору із розвитку аеронавігаційних систем.

2.10. У разі виникнення порушень умов контракту або строків реалізації проекту терміново визначає причини таких порушень та розробляє пропозиції з їх усунення.

2.11. Забезпечує ведення та збереження комплекту документів за проектом, облік всіх змін та доповнень до контракту, надання копій необхідних документів на вимогу посадових осіб.

2.12. Під час надходження обладнання здійснює контроль за повнотою поставок та їх відповідністю умовам контракту.

2.13. Організовує облік обладнання та документації, що надійшли за контрактом.

2.14. Бере участь у роботі комісій, що здійснюють дослідну експлуатацію, випробування та льотні перевірки впровадженого за проектом обладнання.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.