Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу. Складає поточні та спеціальні плани роботи відділення, організовує та контролює їх виконання. Несе персональну відповідальність за результати роботи особового складу відділення, виконавську та службову дисципліну, дотримання режиму секретності та законності у службовій діяльності. Регулює роботу щодо ефективної взаємодії відділення з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами під час вирішення питань, що належать до напрямів роботи відділення. Аналізує стан утримання та належної експлуатації приміщень, відведених для відділення, контрольно-вимірювальної, спеціальної та електронно-обчислювальної техніки. Вимагає виконання особовим складом відділення своїх посадових обов`язків. Вирішує в межах своєї компетенції питання призначення та переміщення особового складу. Забезпечує повноту, достовірність і своєчасність подання до керівних органів статистичних матеріалів та інших відомостей за напрямом роботи відділення. Забезпечує високий рівень службової підготовки особового складу. Аналізує стан виконавської дисципліни за напрямом роботи відділення, вживає заходів щодо її зміцнення. Здійснює контроль за веденням діловодства у відділенні, організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства. Виконує інші обов`язки, що випливають з покладених на нього службових завдань.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.