Інструкція для посади "Начальник відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Складає поточні та спеціальні плани роботи відділення, організовує та контролює їх виконання.

2.3. Несе персональну відповідальність за результати роботи особового складу відділення, виконавську та службову дисципліну, дотримання режиму секретності та законності у службовій діяльності.

2.4. Регулює роботу щодо ефективної взаємодії відділення з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами під час вирішення питань, що належать до напрямів роботи відділення.

2.5. Аналізує стан утримання та належної експлуатації приміщень, відведених для відділення, контрольно-вимірювальної, спеціальної та електронно-обчислювальної техніки.

2.6. Вимагає виконання особовим складом відділення своїх посадових обов`язків.

2.7. Вирішує в межах своєї компетенції питання призначення та переміщення особового складу.

2.8. Забезпечує повноту, достовірність і своєчасність подання до керівних органів статистичних матеріалів та інших відомостей за напрямом роботи відділення.

2.9. Забезпечує високий рівень службової підготовки особового складу.

2.10. Аналізує стан виконавської дисципліни за напрямом роботи відділення, вживає заходів щодо її зміцнення.

2.11. Здійснює контроль за веденням діловодства у відділенні, організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.12. Виконує інші обов`язки, що випливають з покладених на нього службових завдань.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.