* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника науково-дослідного центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або інших сферах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Інституту, науково-організаційної діяльності, Дисциплінарний статут; новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій; наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки; порядок складання та оформлення документів при здійсненні науково-дослідної діяльності; інструкцію з діловодства в Інституті; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує обов’язки начальника науково-дослідного центру у разі його відсутності. Бере участь у керуванні діяльністю центру з питань організації наукової та науково-технічної діяльності Інституту, впровадження її результатів у сферу спеціального зв’язку і захисту інформації та практичну діяльність Держспецзв’язку. Координує та контролює підготовку пропозицій з боку Інституту щодо створення, розвитку, модернізації спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем, технологій і методів криптографічного та технічного захисту інформації, формування державних цільових програм і програм науково-технічного розвитку за напрямами діяльності Держспецзв’язку. Організовує та бере участь у науковому супроводженні створення науково-технічної продукції, тематичному контролі на всіх етапах її створення та впровадження, організації експертного забезпечення для оцінки наукового рівня та якості науково-технічної продукції. Організовує та контролює розробку проектів нормативно-правових актів з питань організації та здійснення наукової та науково-технічної діяльності. Бере участь у формуванні та обґрунтуванні мети й завдань дослідницьких робіт та проектних розробок, визначає значення та необхідність їхнього проведення, шляхи та методи вирішення. Організовує проведення комплексних досліджень та розробок у сфері науково-технічної діяльності, бере участь у їх здійсненні, забезпечує виконання тематичних планів, високу якість та фаховий науковий рівень робіт, практичне використання їх результатів. У межах своєї компетенції координує діяльність структурних підрозділів центру, забезпечує впровадження у практичну діяльність новітніх технологій та науково-технічних досягнень, патентних та науково-інформаційних матеріалів, прогресивних методів виконання робіт, відповідність розроблюваних проектів технічним завданням, стандартам та іншим нормативам, погодження технічної документації із співвиконавцями, організаціями-замовниками. Контролює складання в установлені терміни зведених науково-технічних звітів, подання керівництву Інституту та Держспецзв’язку науково-технічної інформації та звітів про виконані роботи, підготовку до видання наукових праць Інституту. Здійснює керівництво роботою з укладання угод на виконання робіт сторонніми організаціями та надання науково-методичної допомоги іншим підприємствам та установам (організаціям). Бере участь у пропагуванні наукових знань та досягнень науки і техніки, в організації наукових конференцій, нарад. Забезпечує виконання затверджених планом робіт, скорочення термінів та вартості досліджень і проектування, підвищення ефективності наукових досліджень та розробок. Вживає заходів щодо забезпечення центру необхідним устаткуванням та матеріалами.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; вимагати від структурних підрозділів Інституту вчасного надання інформації для аналізу та формування планів і звітів щодо науково-дослідної роботи в Інституті; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи центру з питань, що стосуються його діяльності; вести ділове листування з органами Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції.