* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника науково-дослідного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або інших суміжних сферах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації; наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки; порядок складання та оформлення документів, які пов’язані з організацією науково-дослідної діяльності; вимоги до ведення поточного діловодства; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує обов’язки начальника науково-дослідного відділу у разі його відсутності. Планує, організовує та контролює виконання заходів з питань організації наукової та науково-технічної діяльності відділу та Інституту. Здійснює нормативно-правове забезпечення наукової та науково-технічної діяльності Інституту. Бере участь у розробці пропозицій щодо формування державних цільових програм та програм науково-технічного розвитку Держспецзв’язку, що пов’язані зі створенням, розвитком, модернізацією спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації. Організовує підготовку пропозицій щодо зведених перспективних та річних планів наукових досліджень і розробок, здійснює координацію тематичних планів науково-дослідних робіт, які виконуються структурними підрозділами Інституту. Координує взаємодію структурних підрозділів Інституту з іншими установами, організаціями та підприємствами при спільному виконанні науково-дослідних робіт. Здійснює контроль за своєчасним та якісним виконанням затверджених тематичних планів та підготовку зведених звітів про діяльність Інституту. Забезпечує розробку основних напрямів роботи Інституту, планів та програм підвищення ефективності його діяльності, поліпшення організації праці та управління на підставі аналізу пропозицій структурних підрозділів Інституту. Бере участь у здійсненні відомчого, міжвідомчого, міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва відповідно до своїх повноважень. Координує підготовку проектів планів роботи Ученої ради Інституту, контролює їх виконання та здійснення ухвалених радою рішень. Вносить пропозиції щодо проведення наукових конференцій, нарад, семінарів. Організовує виконання розпорядчих документів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, вказівок і рішень керівництва Держспецзв’язку у межах своєї компетенції.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва та у межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; вимагати від структурних підрозділів Інституту вчасного надання інформації для аналізу та формування планів і звітів; вести ділове листування з органами Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд начальника відділу та керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та Інституту з питань, що стосуються його діяльності.