* *
Інструкція для посади "Заступник начальника науково-дослідного центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника науково-дослідного центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або інших сферах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Інституту, науково-організаційної діяльності, Дисциплінарний статут;
      - новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
      - наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки;
      - порядок складання та оформлення документів при здійсненні науково-дослідної діяльності;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника науково-дослідного центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника науково-дослідного центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника науково-дослідного центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника науково-дослідного центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує обов’язки начальника науково-дослідного центру у разі його відсутності.

2.2. Бере участь у керуванні діяльністю центру з питань організації наукової та науково-технічної діяльності Інституту, впровадження її результатів у сферу спеціального зв’язку і захисту інформації та практичну діяльність Держспецзв’язку.

2.3. Координує та контролює підготовку пропозицій з боку Інституту щодо створення, розвитку, модернізації спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем, технологій і методів криптографічного та технічного захисту інформації, формування державних цільових програм і програм науково-технічного розвитку за напрямами діяльності Держспецзв’язку.

2.4. Організовує та бере участь у науковому супроводженні створення науково-технічної продукції, тематичному контролі на всіх етапах її створення та впровадження, організації експертного забезпечення для оцінки наукового рівня та якості науково-технічної продукції.

2.5. Організовує та контролює розробку проектів нормативно-правових актів з питань організації та здійснення наукової та науково-технічної діяльності.

2.6. Бере участь у формуванні та обґрунтуванні мети й завдань дослідницьких робіт та проектних розробок, визначає значення та необхідність їхнього проведення, шляхи та методи вирішення.

2.7. Організовує проведення комплексних досліджень та розробок у сфері науково-технічної діяльності, бере участь у їх здійсненні, забезпечує виконання тематичних планів, високу якість та фаховий науковий рівень робіт, практичне використання їх результатів.

2.8. У межах своєї компетенції координує діяльність структурних підрозділів центру, забезпечує впровадження у практичну діяльність новітніх технологій та науково-технічних досягнень, патентних та науково-інформаційних матеріалів, прогресивних методів виконання робіт, відповідність розроблюваних проектів технічним завданням, стандартам та іншим нормативам, погодження технічної документації із співвиконавцями, організаціями-замовниками.

2.9. Контролює складання в установлені терміни зведених науково-технічних звітів, подання керівництву Інституту та Держспецзв’язку науково-технічної інформації та звітів про виконані роботи, підготовку до видання наукових праць Інституту.

2.10. Здійснює керівництво роботою з укладання угод на виконання робіт сторонніми організаціями та надання науково-методичної допомоги іншим підприємствам та установам (організаціям).

2.11. Бере участь у пропагуванні наукових знань та досягнень науки і техніки, в організації наукових конференцій, нарад.

2.12. Забезпечує виконання затверджених планом робіт, скорочення термінів та вартості досліджень і проектування, підвищення ефективності наукових досліджень та розробок.

2.13. Вживає заходів щодо забезпечення центру необхідним устаткуванням та матеріалами.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника науково-дослідного центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника науково-дослідного центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника науково-дослідного центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника науково-дослідного центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника науково-дослідного центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника науково-дослідного центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника науково-дослідного центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника науково-дослідного центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника науково-дослідного центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника науково-дослідного центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника науково-дослідного центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника науково-дослідного центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника науково-дослідного центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника науково-дослідного центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника науково-дослідного центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника науково-дослідного центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; вимагати від структурних підрозділів Інституту вчасного надання інформації для аналізу та формування планів і звітів щодо науково-дослідної роботи в Інституті; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи центру з питань, що стосуються його діяльності; вести ділове листування з органами Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції.