* *
Інструкція для посади "Заступник начальника науково-дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника науково-дослідної лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи за фахом не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту та регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, Дисциплінарний статут;
      - порядок складання та оформлення документів з організації роботи лабораторії;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує обов’язки начальника науково-дослідної лабораторії у разі його відсутності.

2.2. Бере участь в організації виконання наукових досліджень та розробок згідно з планами робіт лабораторії.

2.3. Складає програми та плани робіт лабораторії.

2.4. Забезпечує проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту комплексних наукових досліджень та розробок.

2.5. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення всіх видів занять, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті.

2.6. Контролює та бере участь у проведенні лабораторних та практичних занять з курсантами (слухачами) Інституту.

2.7. Забезпечує збереження апаратури засекречування, шифрів та документації до неї, а також безпеку урядового та спеціальних видів зв’язку на кафедрі.

2.8. Працює з відомостями про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації з відповідними ступенями секретності.

2.9. Бере участь в організації охорони об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку кафедри.

2.10. Забезпечує дотримання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.11. Здійснює заходи, спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази кафедри, для належного забезпечення навчально-виховного процесу та інших видів її діяльності.

2.12. Забезпечує збереження техніки, устаткування та майна лабораторії.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: брати участь в обговоренні питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності кафедри, у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах кафедри; користуватися лабораторними приміщеннями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками тощо Інституту; за погодженням з начальником лабораторії підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, обирати зміст, програми, форми навчання, організації та установи, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.