* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня та вченого звання. Стаж роботи на керівних посадах та у науково-педагогічній діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації, науково-дослідних установах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у сфері освіти та науки, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; відповідні технології, прийоми, методи тощо, що використовуються для криптографічного та технічного захисту інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку та психології праці, трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує вирішення питань, пов’язаних із закріпленими за ним напрямами діяльності Інституту, а саме з організацією навчальної, методичної, наукової та науково-організаційної, редакційно-видавничої, раціоналізаторської та винахідницької роботи в Інституті; з організацією підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових кадрів тощо. Бере участь в організації роботи підпорядкованих структурних підрозділів. Контролює хід навчального процесу, виконання навчальних та інших планів. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань за закріпленими за ним напрямами діяльності. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію за зазначеними напрямами діяльності та готує начальнику Інституту відповідні пропозиції. Бере участь у розробленні проектів нормативних актів, які стосуються діяльності Держспецзв’язку та підготовки відповідних фахівців. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції Інституту. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством. Працює з відомостями про зміст та результати спеціальних наукових досліджень у галузі розробки перспективних криптографічних систем та засобів криптографічного захисту інформації.

Спеціалізація
Має право: підписувати розпорядження з питань навчальної, методичної, наукової та науково-організаційної, редакційно-видавничої, раціоналізаторської та винахідницької роботи; готувати проекти наказів з відповідних напрямів діяльності Інституту; проводити методичні наради; вносити пропозиції щодо змін організаційно-штатної структури Інституту з метою поліпшення якості виконання службових завдань, покладених на Інститут; за дорученням начальника Інституту представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях; здійснювати особистий прийом особового складу Інституту та вирішувати відповідні питання у межах своєї компетенції; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно з чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, які визначені нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.