Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в системі Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж або на енергопідприємстві на посадах керівників - не менше 10 років.

Знає та застосовує у діяльності: основні нормативно-правові акти з питань електроенергетики, галузеві і міжгалузеві нормативні документи з технічних та організаційних питань виробничої діяльності об'єктів і суб'єктів електроенергетики; Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; Правила Держнаглядохоронпраці; Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПТЕ); Правила влаштування електроустановок (ПВЕ); електричну схему основної мережі Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та її регіонів; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості основного устаткування об'єктів електроенергетики; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку електроенергетики; сучасні методи господарювання та управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво інспекторським складом Держінспекції; контроль результатів його роботи і стану трудової дисципліни. Вживає заходів щодо удосконалення організації праці та управління на науковій основі. Організовує розроблення і виконання планів роботи Держінспекції; роботу з персоналом; постійне вдосконалення підготовки й підвищення кваліфікації інспекторського складу Держінспекції; проведення систематичних перевірок технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об'єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж. Здійснює контроль за виконанням Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики; в окремих випадках, залежно від характеру і наслідків, розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; контроль за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об'єктів електроенергетики; за дорученням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, перевірки готовності до експлуатації об'єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням висновків і приписів, що є обов'язковими для виконання всіма проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення надійного та безпечного функціонування об'єктів електроенергетики; підготовку та надсилання на об'єкти електроенергетики інформаційних листів, оперативних повідомлень та аналітичних оглядів з питань порушень, що сталися в процесі експлуатації; підготовку та надання Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) за її запитом висновків щодо технічного стану енергетичного обладнання і мереж об'єктів електроенергетики для отримання ними ліцензій; підготовку та надання НКРЕ матеріалів про порушення об'єктами електроенергетики умов провадження ліцензованої діяльності, виявлені під час виконання Держінспекцією своїх завдань. В окремих випадках бере участь (проводить) у перевірках технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх експлуатації згідно з вимогами нормативно-правових актів, чинних в електроенергетиці; галузевих і міжгалузевих нормативних документів. Видає приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів з питань електроенергетики, галузевих і міжгалузевих нормативних документів із зазначенням технічних та організаційних заходів. Здійснює контроль за вчасним виконанням організаційно-розпорядчих документів Міністерства палива та енергетики України та органів вищого рівня. Здійснює нагляд за ходом розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; розробленням заходів щодо запобігання виникненню цих порушень, а також щодо їх обліку та аналізу; наявністю, обліком та організацією виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики; термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів на об'єктах електроенергетики; організацією, періодичністю проведення спеціальної підготовки та перевірки знань працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці. В окремих випадках, залежно від характеру і наслідків порушень, бере участь у роботі комісій із розслідування технологічних порушень. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань працівників електроенергетичних підприємств та організацій; міжнародному співробітництві, вивченні, узагальненні та поширенні світового досвіду щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики в межах компетенції Державної інспекції. Заслуховує звіти керівників об'єктів електроенергетики за результатами розслідування технологічних порушень або з питань загрози їх виникнення з метою запобігання цим порушенням, а також за результатами перевірок стану експлуатації об'єктів електроенергетики, організовує підготовку та надання відповідних матеріалів Національній комісії регулювання електроенергетики. Приймає остаточні рішення з питань обліку та класифікації технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики. Аналізує якість приписів, виданих інспекторським складом Держінспекції.