Інструкція для посади "Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в системі Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж або на енергопідприємстві на посадах керівників - не менше 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні нормативно-правові акти з питань електроенергетики, галузеві і міжгалузеві нормативні документи з технічних та організаційних питань виробничої діяльності об'єктів і суб'єктів електроенергетики;
      - Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - Правила Держнаглядохоронпраці;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПТЕ);
      - Правила влаштування електроустановок (ПВЕ);
      - електричну схему основної мережі Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та її регіонів;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості основного устаткування об'єктів електроенергетики;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку електроенергетики;
      - сучасні методи господарювання та управління.

1.4. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво інспекторським складом Держінспекції; контроль результатів його роботи і стану трудової дисципліни.

2.2. Вживає заходів щодо удосконалення організації праці та управління на науковій основі.

2.3. Організовує розроблення і виконання планів роботи Держінспекції; роботу з персоналом; постійне вдосконалення підготовки й підвищення кваліфікації інспекторського складу Держінспекції; проведення систематичних перевірок технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об'єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

2.4. Здійснює контроль за виконанням Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики; в окремих випадках, залежно від характеру і наслідків, розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; контроль за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об'єктів електроенергетики; за дорученням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, перевірки готовності до експлуатації об'єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням висновків і приписів, що є обов'язковими для виконання всіма проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення надійного та безпечного функціонування об'єктів електроенергетики; підготовку та надсилання на об'єкти електроенергетики інформаційних листів, оперативних повідомлень та аналітичних оглядів з питань порушень, що сталися в процесі експлуатації; підготовку та надання Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) за її запитом висновків щодо технічного стану енергетичного обладнання і мереж об'єктів електроенергетики для отримання ними ліцензій; підготовку та надання НКРЕ матеріалів про порушення об'єктами електроенергетики умов провадження ліцензованої діяльності, виявлені під час виконання Держінспекцією своїх завдань.

2.5. В окремих випадках бере участь (проводить) у перевірках технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх експлуатації згідно з вимогами нормативно-правових актів, чинних в електроенергетиці; галузевих і міжгалузевих нормативних документів.

2.6. Видає приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів з питань електроенергетики, галузевих і міжгалузевих нормативних документів із зазначенням технічних та організаційних заходів.

2.7. Здійснює контроль за вчасним виконанням організаційно-розпорядчих документів Міністерства палива та енергетики України та органів вищого рівня.

2.8. Здійснює нагляд за ходом розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; розробленням заходів щодо запобігання виникненню цих порушень, а також щодо їх обліку та аналізу; наявністю, обліком та організацією виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики; термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів на об'єктах електроенергетики; організацією, періодичністю проведення спеціальної підготовки та перевірки знань працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці.

2.9. В окремих випадках, залежно від характеру і наслідків порушень, бере участь у роботі комісій із розслідування технологічних порушень.

2.10. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань працівників електроенергетичних підприємств та організацій; міжнародному співробітництві, вивченні, узагальненні та поширенні світового досвіду щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики в межах компетенції Державної інспекції.

2.11. Заслуховує звіти керівників об'єктів електроенергетики за результатами розслідування технологічних порушень або з питань загрози їх виникнення з метою запобігання цим порушенням, а також за результатами перевірок стану експлуатації об'єктів електроенергетики, організовує підготовку та надання відповідних матеріалів Національній комісії регулювання електроенергетики.

2.12. Приймає остаточні рішення з питань обліку та класифікації технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики.

2.13. Аналізує якість приписів, виданих інспекторським складом Держінспекції.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.