Інструкція для посади "Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, що стосуються діяльності вузла виробничо-технологічного зв'язку;
      - правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку;
      - схеми організації та побудови зв'язків;
      - основні технічні характеристики, скелетні і принципові схеми технічних засобів;
      - технологічні процеси щодо обслуговування зв'язку, апаратури, обладнання та споруд;
      - Закон України "Про зв'язок", статут про дисципліну працівників зв'язку;
      - будівельні норми і правила при будівництві споруд зв'язку;
      - порядок прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих і після капітального ремонту споруд зв'язку;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств в галузі виробничо-технологічного зв'язку;
      - основи економіки та організації виробництва, праці та управління;
      - основи цивільного та трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво щодо експлуатації та розвитку засобів виробничо-технічного зв'язку (ВТЗ).

2.2. Забезпечує: високоякісну і безперебійну роботу апаратури місцевого телефонного і далекого зв'язку, з'єднувальних ліній зв'язку, гучномовної апаратури, диспетчерського і радіозв'язку, електро- і радіовимірювальних приладів; розроблення планів і заходів щодо автоматизації процесів комунікації, контролю, вимірювань та налагодження засобів ВТЗ в об'єднанні, розслідування аварій і тривалого пошкодження засобів і ліній зв'язку та розроблення відповідних заходів щодо їх запобігання; створення здорових і безпечних умов праці для працівників, що обслуговують засоби ВТЗ.

2.3. Організовує: розроблення основних напрямів перспективних і річних планів підвищення технічного рівня, капітального і поточного ремонту засобів ВТЗ; роботу щодо удосконалення загальної й технічної експлуатації засобів зв'язку, механізації та автоматизації виробничих процесів; розроблення графіків налагодження та ревізій апаратури зв'язку; впровадження нової техніки і технології; роботу щодо проведення експлуатаційних випробувань зразків нової апаратури, обладнання і матеріалів, готує висновки щодо їх застосування; облік наявності технічних засобів, а також забезпечення цехів (дільниць) необхідною технічною і схемною документацією, інструкціями, посібниками і довідковими матеріалами; технічний нагляд за перебігом будівництва та введенням в експлуатацію об'єктів ВТЗ; роботу з раціоналізації та винахідництва.

2.4. Бере участь: у розподілі між підприємствами й організаціями та об'єднаннями виділених фондів на апаратуру і матеріали виробничо-технічного зв'язку; у розгляді та погодженні проектів об'єктів ВТЗ, що заново будуються та реконструюються; у прийманні в експлуатацію споруд і об'єктів зв'язку; в списанні з балансу застарілих, спрацьованих і не придатних для подальшого використання засобів зв'язку, в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку і колективного договору.

2.5. Здійснює: контроль за розробленням та дотриманням норм використання та витрат обладнання, кабельної продукції та інших матеріалів ВТЗ; за складанням зведеного паспорта обладнання та споруд зв'язку; заяву претензій і оформлення рекламацій у зв'язку з порушенням постачальником умов договору про постачання апаратури і матеріалів ВТЗ; контроль за дотриманням працівниками вузла виробничо-технологічного зв'язку правил та норм щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.6. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.7. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.