Інструкція для посади "Головний інженер дирекції з капітального будівництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер дирекції з капітального будівництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань капітального будівництва;
      - технологію будівельних гірничо-капітальних робіт;
      - організацію капітального будівництва і матеріально-технічного постачання, методи організації управління, планування, обліку та аналізу кількісних і якісних показників роботи;
      - правила фінансування капітального будівництва;
      - порядок складання проектно-кошторисної документації;
      - будівельні норми і правила;
      - економіку та організацію виробництва, праці і управління;
      - методи визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - основи цивільного та трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний інженер дирекції з капітального будівництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер дирекції з капітального будівництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер дирекції з капітального будівництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер дирекції з капітального будівництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує шахтовим, промисловим та цивільним будівництвом; розробленням і здійсненням заходів щодо впровадження нової техніки, механізації гірничопрохідницьких і будівельно-монтажних робіт; випробуваннями нових машин і механізмів.

2.2. Визначає основні напрями технічного розвитку капітального будівництва.

2.3. Забезпечує: технічний нагляд за термінами і якістю виконання будівельно-монтажних робіт; своєчасне оформлення і затвердження земельних відводів для об'єктів, що заново будуються і реконструюються; підготовку та видання завдань на проектування зі всіма необхідними матеріалами; контроль за фінансуванням об'єктів, що будуються.

2.4. Організовує: розроблення і виконання планів щодо розвитку власної бази будіндустрії; розроблення внутрішніх титульних списків; виконання заходів щодо удосконалення та розвитку будівництва; розроблення планів проектно-пошукових робіт, і впровадження нової техніки й технології; використання відходів видобування та збагачення вугілля у будівництві, на підприємствах будіндустрії.

2.5. Розробляє і здійснює заходи щодо підвищення капітального будівництва та зменшення обсягів незавершеного будівництва, удосконалення технології та організації виробництва, впровадження засобів механізації й автоматизації виробництва.

2.6. Складає завдання на розроблення технічних проектів та затверджує їх.

2.7. Бере участь: у розгляданні та погодженні планів капітального будівництва; у розгляданні проектно-кошторисної документації на будівництво; у складанні титульних списків будівництв і об'єктів виробничого, культурно-побутового призначення та житлового будівництва; в розподілі лімітів (фондів); у впровадженні та поширенні передового досвіду в технології та організації будівництва; в прийманні в експлуатацію закінчених об'єктів; у розробленні заходів щодо поліпшення протипожежного стану на об'єктах, що будуються і реконструюються; у розробленні норм запасів сировини і матеріалів, додаткових одиничних розцінок, кошторисних цін, погодженні та затвердженні їх.

2.8. Розглядає раціоналізаторські пропозиції.

2.9. Готує експертні висновки: документацію до затвердження норм витрат будівельних матеріалів.

2.10. Контролює: раціональне використання капітальних вкладень; комплектність і якість проектно-кошторисної документації; якість виконання робіт генеральним підрядником; дотримання правил і норм, охорони праці та промислової санітарії під час ведення будівельно-монтажних робіт; своєчасне і якісне подання виробничими одиницями необхідних даних для проектування; оформлення земельних відводів під об'єкти, що заново будуються на стадії проектування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер дирекції з капітального будівництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер дирекції з капітального будівництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер дирекції з капітального будівництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер дирекції з капітального будівництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер дирекції з капітального будівництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер дирекції з капітального будівництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер дирекції з капітального будівництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер дирекції з капітального будівництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.