Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Директор з кадрових питань та побуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства щодо роботи з кадрами, використання молодих спеціалістів, обліку особового складу на підприємствах; перспективи розвитку виробництва та порядок розроблення планів комплектування підприємств кадрами; принципи добору та розставлення кадрів, порядок оформлення прийому, переведення та звільнення працівників, ведення та зберігання трудових книжок та особових справ, проведення атестації керівників, професіоналів і фахівців, підвищення їхньої кваліфікації; положення про порядок призначення та виплати державної допомоги; правила експлуатації приміщень невиробничого призначення; порядок укладання договорів з сторонніми організаціями на проведення робіт та послуг, розподіл житлової площі; основні положення щодо створення, реорганізації та ліквідації виробничих одиниць; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою щодо забезпечення підприємств і організацій висококваліфікованими кадрами, доборі та розставленні і використанні керівників, професіоналів, фахівців та службовців, підвищення їх ролі та відповідальності за доручену справу; створення кадрового резерву керівників на висування; розробленням та виконанням плану соціального розвитку колективу, заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, зниження плинності та створення стабільних кадрів. Визначає потребу підприємств у спеціалістах з вищою освітою. Здійснює: заходи щодо добору, розставлення, висунення та підготовки кадрів; заходи щодо створення та розвитку підсобних сільських господарств та керує їхньою роботою. Організовує: своєчасне оформлення прийому, переведення на іншу роботу та звільнення працівників згідно з трудовим законодавством: роботу з навчання новим професіям та підвищення кваліфікації робітників, проведення стажування випускників навчальних закладів, виробничої практики учнів і студентів, направлення робітників на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади, а також підготовку та підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців і службовців, їх атестації; облік персонального складу, видача довідок про теперішню та минулу трудову діяльність працівників; зберігання та заповнення трудових книжок; роботу щодо поліпшення житлових та культурно-побутових умов працюючих; розроблення плану прибутків та кошторису витрат на житлово-комунальне господарство; кошторису витрат на господарське утримання будівель, споруд, садів, парків, оздоровчих таборів, переданих у користування профспілковим організаціям; виконання заходів щодо поліпшення використання календарного фонду робочого часу; планування розвитку мережі дитячих дошкільних закладів; підготовку матеріалів для нагородження працівників урядовими та відомчими нагородами; розроблення положень про підрозділи дирекції, посадових інструкцій працівників. Забезпечує: правильне використання коштів, призначення на фінансування поточного і капітального ремонтів житлових будинків, об'єктів комунального господарства та культурно-побутового призначення. Разом з комітетами профспілок забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, а також подання їх в органи соціального забезпечення. Розробляє заходи щодо широкого охоплення робітничої молоді формами вечірнього та заочного навчання. Бере участь: у розгляді питань про будівництво житлових будинків, будівництво та розширення об'єктів комунального господарства, сільськогосподарських об'єктів, медичних та дитячих закладів, оздоровчих таборів та інших об'єктів культурно-побутового призначення; у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом будівель, споруд та інших об'єктів; у розподілі житлової площі; в розробленні колективного договору; в здійсненні заходів щодо поліпшення соціально-культурного обслуговування та організації відпочинку працівників. Вивчає ділові та морально-політичні якості інженерно-технічного персоналу з метою виявлення перспективних працівників та підготовки резерву для висунення на керівну роботу. Підготовляє: пропозиції щодо розвитку мережі коледжів, навчально-консультаційних пунктів, профтехучилищ, зміцнення їх навчально-матеріальної бази, закріплення за коледжами, профтехучилищами баз для виробничої практики учнів, удосконалення організаційної структури правління кадровою службою; матеріали для списання з балансу старих будівель і споруд. Здійснює методичне керівництво діяльністю підвідомчих курсів підвищення кваліфікації працівників. Контролює: діяльність навчально-курсових комбінатів, своєчасність прибуття молодих спеціалістів за призначенням, їх прийом, розподіл по підприємствах та використання згідно з отриманою спеціальністю, проведення їхнього стажування; своєчасне проведення атестації керівників, професіоналів і фахівців; дотримання встановленого порядку призначення, переміщення та звільнення працівників; облік та розподіл житлової площі; діяльність виробничих підрозділів, підприємств і організацій щодо набору робітників з числа військовослужбовців, звільнених у запас, та інших джерел покриття потреби в робітничих кадрах; дотримання законодавства про працю; діяльність відділу робітничого постачання підприємств громадського харчування у плані забезпечення працівників промисловими та продовольчими товарами; видання працівникам палива на пільгових умовах; правильність використання праці підлітків та жінок. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.