Інструкція для посади "Директор з кадрових питань та побуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з кадрових питань та побуту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства щодо роботи з кадрами, використання молодих спеціалістів, обліку особового складу на підприємствах;
      - перспективи розвитку виробництва та порядок розроблення планів комплектування підприємств кадрами;
      - принципи добору та розставлення кадрів, порядок оформлення прийому, переведення та звільнення працівників, ведення та зберігання трудових книжок та особових справ, проведення атестації керівників, професіоналів і фахівців, підвищення їхньої кваліфікації;
      - положення про порядок призначення та виплати державної допомоги;
      - правила експлуатації приміщень невиробничого призначення;
      - порядок укладання договорів з сторонніми організаціями на проведення робіт та послуг, розподіл житлової площі;
      - основні положення щодо створення, реорганізації та ліквідації виробничих одиниць;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи цивільного і трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор з кадрових питань та побуту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з кадрових питань та побуту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з кадрових питань та побуту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з кадрових питань та побуту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою щодо забезпечення підприємств і організацій висококваліфікованими кадрами, доборі та розставленні і використанні керівників, професіоналів, фахівців та службовців, підвищення їх ролі та відповідальності за доручену справу; створення кадрового резерву керівників на висування; розробленням та виконанням плану соціального розвитку колективу, заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, зниження плинності та створення стабільних кадрів.

2.2. Визначає потребу підприємств у спеціалістах з вищою освітою.

2.3. Здійснює: заходи щодо добору, розставлення, висунення та підготовки кадрів; заходи щодо створення та розвитку підсобних сільських господарств та керує їхньою роботою.

2.4. Організовує: своєчасне оформлення прийому, переведення на іншу роботу та звільнення працівників згідно з трудовим законодавством: роботу з навчання новим професіям та підвищення кваліфікації робітників, проведення стажування випускників навчальних закладів, виробничої практики учнів і студентів, направлення робітників на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади, а також підготовку та підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців і службовців, їх атестації; облік персонального складу, видача довідок про теперішню та минулу трудову діяльність працівників; зберігання та заповнення трудових книжок; роботу щодо поліпшення житлових та культурно-побутових умов працюючих; розроблення плану прибутків та кошторису витрат на житлово-комунальне господарство; кошторису витрат на господарське утримання будівель, споруд, садів, парків, оздоровчих таборів, переданих у користування профспілковим організаціям; виконання заходів щодо поліпшення використання календарного фонду робочого часу; планування розвитку мережі дитячих дошкільних закладів; підготовку матеріалів для нагородження працівників урядовими та відомчими нагородами; розроблення положень про підрозділи дирекції, посадових інструкцій працівників.

2.5. Забезпечує: правильне використання коштів, призначення на фінансування поточного і капітального ремонтів житлових будинків, об'єктів комунального господарства та культурно-побутового призначення.

2.6. Разом з комітетами профспілок забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, а також подання їх в органи соціального забезпечення.

2.7. Розробляє заходи щодо широкого охоплення робітничої молоді формами вечірнього та заочного навчання.

2.8. Бере участь: у розгляді питань про будівництво житлових будинків, будівництво та розширення об'єктів комунального господарства, сільськогосподарських об'єктів, медичних та дитячих закладів, оздоровчих таборів та інших об'єктів культурно-побутового призначення; у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом будівель, споруд та інших об'єктів; у розподілі житлової площі; в розробленні колективного договору; в здійсненні заходів щодо поліпшення соціально-культурного обслуговування та організації відпочинку працівників.

2.9. Вивчає ділові та морально-політичні якості інженерно-технічного персоналу з метою виявлення перспективних працівників та підготовки резерву для висунення на керівну роботу.

2.10. Підготовляє: пропозиції щодо розвитку мережі коледжів, навчально-консультаційних пунктів, профтехучилищ, зміцнення їх навчально-матеріальної бази, закріплення за коледжами, профтехучилищами баз для виробничої практики учнів, удосконалення організаційної структури правління кадровою службою; матеріали для списання з балансу старих будівель і споруд.

2.11. Здійснює методичне керівництво діяльністю підвідомчих курсів підвищення кваліфікації працівників.

2.12. Контролює: діяльність навчально-курсових комбінатів, своєчасність прибуття молодих спеціалістів за призначенням, їх прийом, розподіл по підприємствах та використання згідно з отриманою спеціальністю, проведення їхнього стажування; своєчасне проведення атестації керівників, професіоналів і фахівців; дотримання встановленого порядку призначення, переміщення та звільнення працівників; облік та розподіл житлової площі; діяльність виробничих підрозділів, підприємств і організацій щодо набору робітників з числа військовослужбовців, звільнених у запас, та інших джерел покриття потреби в робітничих кадрах; дотримання законодавства про працю; діяльність відділу робітничого постачання підприємств громадського харчування у плані забезпечення працівників промисловими та продовольчими товарами; видання працівникам палива на пільгових умовах; правильність використання праці підлітків та жінок.

2.13. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.14. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з кадрових питань та побуту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з кадрових питань та побуту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з кадрових питань та побуту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з кадрових питань та побуту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з кадрових питань та побуту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з кадрових питань та побуту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з кадрових питань та побуту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з кадрових питань та побуту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з кадрових питань та побуту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з кадрових питань та побуту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з кадрових питань та побуту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з кадрових питань та побуту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з кадрових питань та побуту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з кадрових питань та побуту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з кадрових питань та побуту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з кадрових питань та побуту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.