* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Генеральний директор авіапідприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у авіаційній галузі - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; закони, постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності авіапідприємств; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємств цивільної авіації; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації; можливості ефективного використання наукових досягнень з підготовки авіаційного інженерно-технічного персоналу; порядок розроблення і затвердження планів та програм з підготовки (навчання) авіаційного персоналу, виробничогосподарської діяльності; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки, методології і технології відповідно до освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів у галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності авіапідприємств; економіку, організацію праці і управління; напрями та принципи розвитку фінансово-економічної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів; авіаційну техніку, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, забезпечення придатності до польотів, задачі та функції підрозділів інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємств, що залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден; програми освоєння, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, що здійснює навчальне підприємство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого впровадження нової техніки і прогресивних методик організації навчального процесу, управління, удосконалення господарського механізму. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. Організовує господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів підприємства шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: керівникам з навчального (підготовчого) процесу, заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, а також розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, методик, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення високоякісного підготовчо-навчального процесу. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Контролює роботу підприємства та навчально-методичної ради, оснащення навчальних, технічних класів навчальною технікою, експонатами та документацією. Організовує підготовку і стажування персоналу викладачів (інструкторів), перевірку дотримання програм навчального процесу, знань і навичок складу підприємства та проведення належного контролю за якістю навчального/підготовчого процесу. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників. Розроблює та здійснює заходи з якісної підготовки (навчання) інженерно-технічного складу слухачів з освоєння навчального матеріалу та успішного складання іспитів. Вживає заходів щодо розвитку навчально-технічної бази, оснащення підприємства інформаційним та технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, пристроями та інструментом.