* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Генеральний директор атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в енергетиці - не менше 10 років на керівних посадах зі зростаючою відповідальністю, у тому числі - не менше 5 років практичного досвіду роботи на атомних електростанціях.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, розпорядження, укази та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність атомної електростанції; ядерне і радіаційне законодавство; спеціалізацію й особливості структури підприємства; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку атомної галузі; порядок складання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки та технології в атомній галузі; план дії оперативного персоналу атомної електростанції в аварійних ситуаціях; економіку, організацію виробництва, праці й управління; напрями й принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування і ведення переговорів; правила й норми охорони праці, безпечного ведення робіт, радіаційної безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту атомної електростанції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виробничо-господарську й фінансово-економічну діяльність атомної електростанції на основі законодавчих актів України шляхом планування і застосування нормативів матеріальних, фінансових та трудових ресурсів з метою досягнення виробничих показників, які плануються. Забезпечує безпечну для персоналу, населення і навколишнього середовища експлуатацію ядерних установок; досягнення та підтримку проектних показників і характеристик технологічного устаткування. Забезпечує розв'язання всіх питань діяльності атомної електростанції. Формує організаційну структуру атомної електростанції, організовує взаємодію структурних підрозділів і керівників, контролює і направляє їх діяльність щодо вирішення задач, які стоять перед підприємством. Забезпечує виконання вимог технологічних регламентів, експлуатаційної і нормативно-технічної документації, постанов, рішень і наказів органів державного регулювання й управління. Визначає і реалізовує політику у сфері якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок. Забезпечує розроблення, впровадження та удосконалення системи якості. Керує загальною координацією діяльності атомної електростанції з проектно-конструкторськими, будівельно-монтажними, налагоджувальними та іншими організаціями, яким підпорядковані. Забезпечує загальну готовність персоналу атомної електростанції до дій в умовах проектних і запроектних аварій, а також в умовах впливу екстремальних природних і інших позаштатних ситуацій. Здійснює загальне керівництво персоналом атомної електростанції у надзвичайних ситуаціях і координацію дій з повноважними представниками й органами державного управління. Організовує отримання ліцензій на види діяльності, що ліцензуються. Визначає кадрову політику атомної електростанції, здійснює загальне керівництво і контроль діяльності щодо підбору, своєчасної й якісної підготовки, підтримки і підвищення кваліфікації персоналу, здійснює призначення на посади. Керує діяльністю із забезпечення атомної електростанції необхідними матеріальними і фінансовими ресурсами. Використовує повноваження, що надаються організаціями, яким підпорядковані. Організовує роботу з виховання у працівників свідомого й сумлінного ставлення до роботи, дотримання правил охорони праці, забезпечення точного дотримання інтересів атомної електростанції, зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства, поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і розв'язанні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу й за підсумки роботи колективу. Вживає заходів щодо соціального захисту, підтримки й розвитку трудового колективу підприємства, створення сприятливого суспільного статусу ядерного об'єкта. Керує і контролює діяльність з поліпшення житлових і культурно-побутових умов персоналу. Спільно з профспілковим комітетом організовує підбиття підсумків роботи підприємства і розв'язання питань заохочення, направляє і контролює діяльність щодо соціального розвитку трудового колективу, забезпечує підготовку й виконання колективного договору. Організовує, спрямовує, контролює і особисто бере участь у роботі з громадськими організаціями та їх повноважними представниками. Забезпечує організацію та створення необхідних умов з підтримки на атомній електростанції відповідного внутрішнього розпорядку й пропускного режиму ядерного об'єкта, збереження майна. Визначає перспективи розвитку атомної електростанції та погоджує їх з колективом і організаціями, яким підпорядковані.