* *
Інструкція для посади "Генеральний директор атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Генеральний директор атомної електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в енергетиці - не менше 10 років на керівних посадах зі зростаючою відповідальністю, у тому числі - не менше 5 років практичного досвіду роботи на атомних електростанціях. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, укази та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність атомної електростанції;
      - ядерне і радіаційне законодавство;
      - спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції;
      - перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку атомної галузі;
      - порядок складання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки та технології в атомній галузі;
      - план дії оперативного персоналу атомної електростанції в аварійних ситуаціях;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - напрями й принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи;
      - етику ділового спілкування і ведення переговорів;
      - правила й норми охорони праці, безпечного ведення робіт, радіаційної безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту атомної електростанції.

1.4. Генеральний директор атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Генеральний директор атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Генеральний директор атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Генеральний директор атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виробничо-господарську й фінансово-економічну діяльність атомної електростанції на основі законодавчих актів України шляхом планування і застосування нормативів матеріальних, фінансових та трудових ресурсів з метою досягнення виробничих показників, які плануються.

2.2. Забезпечує безпечну для персоналу, населення і навколишнього середовища експлуатацію ядерних установок; досягнення та підтримку проектних показників і характеристик технологічного устаткування.

2.3. Забезпечує розв'язання всіх питань діяльності атомної електростанції.

2.4. Формує організаційну структуру атомної електростанції, організовує взаємодію структурних підрозділів і керівників, контролює і направляє їх діяльність щодо вирішення задач, які стоять перед підприємством.

2.5. Забезпечує виконання вимог технологічних регламентів, експлуатаційної і нормативно-технічної документації, постанов, рішень і наказів органів державного регулювання й управління.

2.6. Визначає і реалізовує політику у сфері якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок.

2.7. Забезпечує розроблення, впровадження та удосконалення системи якості.

2.8. Керує загальною координацією діяльності атомної електростанції з проектно-конструкторськими, будівельно-монтажними, налагоджувальними та іншими організаціями, яким підпорядковані.

2.9. Забезпечує загальну готовність персоналу атомної електростанції до дій в умовах проектних і запроектних аварій, а також в умовах впливу екстремальних природних і інших позаштатних ситуацій.

2.10. Здійснює загальне керівництво персоналом атомної електростанції у надзвичайних ситуаціях і координацію дій з повноважними представниками й органами державного управління.

2.11. Організовує отримання ліцензій на види діяльності, що ліцензуються.

2.12. Визначає кадрову політику атомної електростанції, здійснює загальне керівництво і контроль діяльності щодо підбору, своєчасної й якісної підготовки, підтримки і підвищення кваліфікації персоналу, здійснює призначення на посади.

2.13. Керує діяльністю із забезпечення атомної електростанції необхідними матеріальними і фінансовими ресурсами.

2.14. Використовує повноваження, що надаються організаціями, яким підпорядковані.

2.15. Організовує роботу з виховання у працівників свідомого й сумлінного ставлення до роботи, дотримання правил охорони праці, забезпечення точного дотримання інтересів атомної електростанції, зміцнення трудової і виробничої дисципліни.

2.16. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства, поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і розв'язанні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу й за підсумки роботи колективу.

2.17. Вживає заходів щодо соціального захисту, підтримки й розвитку трудового колективу підприємства, створення сприятливого суспільного статусу ядерного об'єкта.

2.18. Керує і контролює діяльність з поліпшення житлових і культурно-побутових умов персоналу.

2.19. Спільно з профспілковим комітетом організовує підбиття підсумків роботи підприємства і розв'язання питань заохочення, направляє і контролює діяльність щодо соціального розвитку трудового колективу, забезпечує підготовку й виконання колективного договору.

2.20. Організовує, спрямовує, контролює і особисто бере участь у роботі з громадськими організаціями та їх повноважними представниками.

2.21. Забезпечує організацію та створення необхідних умов з підтримки на атомній електростанції відповідного внутрішнього розпорядку й пропускного режиму ядерного об'єкта, збереження майна.

2.22. Визначає перспективи розвитку атомної електростанції та погоджує їх з колективом і організаціями, яким підпорядковані.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Генеральний директор атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Генеральний директор атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Генеральний директор атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Генеральний директор атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Генеральний директор атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Генеральний директор атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Генеральний директор атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Генеральний директор атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Генеральний директор атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Генеральний директор атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Генеральний директор атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Генеральний директор атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Генеральний директор атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Генеральний директор атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Генеральний директор атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Генеральний директор атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.