Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу публікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; основні положення трудового законодавства України; нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації; стандарти і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних документів; технологічні, експлуатаційні та методичні вимоги до технічного обладнання та програмного забезпечення, що експлуатується у відділі; технологію підготовки, складання та друку різних видів аеронавігаційних документів; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; порядок розроблення і затвердження планів і програм виробничої діяльності відділу; перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку галузі в цілому та підприємства зокрема; етику ділового спілкування та ведення переговорів; програмне забезпечення ACCESS, EXCEL, WORD, FOTOSHOP, COREL, поліграфічне та розмножувальне обладнання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою особового складу відділу. Планує роботу відділу на місяць, рік. Організовує роботу відділу, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки відповідно до їх посадових інструкцій з врахуванням вимог чинних нормативних документів та наявних обсягів робіт. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань аеронавігаційного забезпечення. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і подає пропозиції щодо модернізації існуючих та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації. Планує та проводить технічні навчання з працівниками відділу. Здійснює підбір, стажування та раціональний розподіл функціональних обов'язків працівників відділу. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та пожежної безпеки. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт. Подає на розгляд керівництву служби аеронавігаційної інформації пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України, клопоче щодо призначення або звільнення з посади працівників відділу. Контролює дотримання працівниками відділу правил охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.