Інструкція для посади "Начальник відділу публікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу публікації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - основні положення трудового законодавства України;
      - нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації;
      - стандарти і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних документів;
      - технологічні, експлуатаційні та методичні вимоги до технічного обладнання та програмного забезпечення, що експлуатується у відділі;
      - технологію підготовки, складання та друку різних видів аеронавігаційних документів;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;
      - порядок розроблення і затвердження планів і програм виробничої діяльності відділу;
      - перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку галузі в цілому та підприємства зокрема;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - програмне забезпечення ACCESS, EXCEL, WORD, FOTOSHOP, COREL, поліграфічне та розмножувальне обладнання.

1.4. Начальник відділу публікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу публікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу публікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу публікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою особового складу відділу.

2.2. Планує роботу відділу на місяць, рік.

2.3. Організовує роботу відділу, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки відповідно до їх посадових інструкцій з врахуванням вимог чинних нормативних документів та наявних обсягів робіт.

2.4. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу.

2.5. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань аеронавігаційного забезпечення.

2.6. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і подає пропозиції щодо модернізації існуючих та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації.

2.7. Планує та проводить технічні навчання з працівниками відділу.

2.8. Здійснює підбір, стажування та раціональний розподіл функціональних обов'язків працівників відділу.

2.9. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та пожежної безпеки.

2.10. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень.

2.11. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації.

2.12. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт.

2.13. Подає на розгляд керівництву служби аеронавігаційної інформації пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України, клопоче щодо призначення або звільнення з посади працівників відділу.

2.14. Контролює дотримання працівниками відділу правил охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу публікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу публікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу публікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу публікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу публікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу публікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу публікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу публікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу публікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу публікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу публікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу публікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу публікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу публікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу публікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу публікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.