Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Директор регіонального структурного підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України; настанови, інструкції, накази й інші документи, які регламентують організацію роботи регіонального структурного підрозділу; закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємств; стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва; економіку, організацію виробництва, праці і управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності регіонального структурного підрозділу. За дорученням Украероруху (або головного підприємства) здійснює зовнішньоекономічну діяльність з надання послуг іноземним суб'єктам господарчої діяльності у сфері обслуговування повітряного руху. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Організовує виробничо-господарську діяльність регіонального структурного підрозділу на основі застосування методів планування нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду. Забезпечує здійснення бухгалтерського, податкового, оперативного обліку та складання бухгалтерської, податкової, статистичної звітності згідно з чинним законодавством України і розпорядженнями Украероруху (головного підприємства). Планує, здійснює і координує ефективне і безпечне використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху у районі (зонах) відповідальності регіонального структурного підрозділу та визначає напрями розвитку щодо вдосконалення структури повітряного простору. Вирішує питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, начальникам служб обслуговування повітряного руху, начальникам виробничих відділів та служб свого підрозділу. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. Представляє регіональний структурний підрозділ у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами на основі повноважень, визначених положенням та окремим дорученням Украероруху (головного підприємства). Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу підприємства, бере участь у розробленні, укладанні і виконанні колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами. Їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці і навколишнього середовища.