Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Директор торговельного представництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України та країни перебування, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; цінову, податкову, фінансово-кредитну політику країни перебування; порядок проведення переговорів, експертиз, укладання контрактів; основи міжнародного торговельного права, мікро- та макроекономіки, міжнародного стратегічного маркетингу; методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності об'єднання (підприємства, фірми); правила та порядок організації або участі у міжнародних виставках та ярмарках; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; особливості обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності в країні перебування; менеджмент персоналу; психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; соціологію організації та психологічні аспекти діяльності колективу; основи трудового законодавства; історію, культуру, економіку України та країни перебування; державну мову країни перебування та офіційні мови міжнародних організацій торгівлі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Представляє в регіоні інтереси об'єднання (підприємства, фірми) з питань торговельної діяльності, діє від його імені. Організує роботу представництва. Розпоряджається майном та коштами на правах повного господарського відання. Організує роботу з укладання торговельних угод від імені об'єднання (підприємства, фірми) або виконує представницькі функції у разі посередництва в торговельній діяльності. Формує в регіоні або в країні перебування посередницьку мережу агентів, які вирішують питання щодо просування продукції, товарів чи послуг об'єднання (підприємства, фірми) на місцеві ринки, аналізує та контролює їх роботу. Розробляє маркетингові стратегії, обгрунтування асортиментної та цінової політики. Планує та вирішує правові, організаційні та фінансові аспекти забезпечення рекламних компаній. Визначає раціональні канали товаропросування. Сприяє налагодженню та розвитку форм співробітництва, встановленню контактів, проведенню відповідних переговорів, експертиз, укладанню контрактів. Веде переговори з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності регіону (держави) перебування. Бере участь у роботі міжнародних торговельних представництв та їх органів з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва. Виконує в повному обсязі управлінські функції щодо організації діяльності представництва згідно із статутом об'єднання (підприємства, фірми) та чинним законодавством України.