Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний психолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології; психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію; методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності працівників; особливості організаційно-виробничої структури підприємства; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; порядок і методи планування; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; профорієнтаційну роботу; основи трудового законодавства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з вивчення впливу психологічних, економічних і організаційних факторів виробництва на трудову діяльність працівників підприємства (установи, організації) з метою розроблення заходів для створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності. Складає проекти планів і програм соціального розвитку підприємства (установи, організації), визначає психологічні фактори, що впливають на працівників. Керує проведенням обстежень індивідуальних рис працівників, особливостей трудової діяльності працівників різних професій і спеціальностей, пов'язаних з професійним добором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволенням працею. Очолює роботу з проведення експериментів щодо визначення впливу умов праці на психіку працівників та аналізу виробничих процесів і психологічного стану людини під час роботи. Бере участь у розгляді завдань соціального розвитку, вибирає найбільш актуальні питання і проблеми, які потребують рішення (плинність персоналу, порушення трудової дисципліни, малопродуктивна праця тощо), визначає шляхи усунення причин, які їх викликали. Забезпечує розроблення професіограм і детальних психологічних характеристик працівників різних професій, дає рекомендації стосовно умов оптимального використання особистих трудових можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у здійсненні заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців. Керує підготовкою рекомендацій і пропозицій щодо впровадження результатів психологічних досліджень у виробничу практику, а також заходів з конкретних напрямів удосконалення управління соціальним розвитком підприємства, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини. Розглядає та аналізує причини плинності персоналу, виходячи з вимог організації праці та управління виробництвом, розробляє пропозиції, які забезпечують стабільність персоналу на підприємстві, допомагають адаптації працівників, у тому числі робітників і молодих фахівців. Бере участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, робочих місць тощо) з урахуванням технологічних факторів і ергономічних вимог. Консультує керівників підприємства із соціально-психологічних проблем управління виробництвом і соціального розвитку колективу, а також працівників, які займаються кадровими і трудовими питаннями. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.