Інструкція для посади "Головний психолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний психолог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології;
      - психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію;
      - методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності працівників;
      - особливості організаційно-виробничої структури підприємства;
      - перспективи технічного розвитку галузі і підприємства;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - порядок і методи планування;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - профорієнтаційну роботу;
      - основи трудового законодавства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Головний психолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний психолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний психолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний психолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з вивчення впливу психологічних, економічних і організаційних факторів виробництва на трудову діяльність працівників підприємства (установи, організації) з метою розроблення заходів для створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності.

2.2. Складає проекти планів і програм соціального розвитку підприємства (установи, організації), визначає психологічні фактори, що впливають на працівників.

2.3. Керує проведенням обстежень індивідуальних рис працівників, особливостей трудової діяльності працівників різних професій і спеціальностей, пов'язаних з професійним добором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволенням працею.

2.4. Очолює роботу з проведення експериментів щодо визначення впливу умов праці на психіку працівників та аналізу виробничих процесів і психологічного стану людини під час роботи.

2.5. Бере участь у розгляді завдань соціального розвитку, вибирає найбільш актуальні питання і проблеми, які потребують рішення (плинність персоналу, порушення трудової дисципліни, малопродуктивна праця тощо), визначає шляхи усунення причин, які їх викликали.

2.6. Забезпечує розроблення професіограм і детальних психологічних характеристик працівників різних професій, дає рекомендації стосовно умов оптимального використання особистих трудових можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей.

2.7. Бере участь у здійсненні заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців.

2.8. Керує підготовкою рекомендацій і пропозицій щодо впровадження результатів психологічних досліджень у виробничу практику, а також заходів з конкретних напрямів удосконалення управління соціальним розвитком підприємства, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини.

2.9. Розглядає та аналізує причини плинності персоналу, виходячи з вимог організації праці та управління виробництвом, розробляє пропозиції, які забезпечують стабільність персоналу на підприємстві, допомагають адаптації працівників, у тому числі робітників і молодих фахівців.

2.10. Бере участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, робочих місць тощо) з урахуванням технологічних факторів і ергономічних вимог.

2.11. Консультує керівників підприємства із соціально-психологічних проблем управління виробництвом і соціального розвитку колективу, а також працівників, які займаються кадровими і трудовими питаннями.

2.12. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний психолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний психолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний психолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний психолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний психолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний психолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний психолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний психолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний психолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний психолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний психолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний психолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний психолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний психолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний психолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний психолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.