Інструкція для посади "Головний ревізор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний ревізор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання звітності;
      - форми і методи бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на підприємстві;
      - порядок проведення документальних ревізій і перевірок щодо правильного ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань та господарських операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів;
      - фінансове і господарське законодавство: економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - ринкові методи господарювання;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - трудове законодавство.

1.4. Головний ревізор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний ревізор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний ревізор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний ревізор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію і методичне керівництво з проведення ревізій господарсько-фінансової діяльності підприємства.

2.2. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з відповідного напряму.

2.3. Керує відповідно до чинних інструкцій і положень проведенням планових та за спеціальними завданнями документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності підприємств, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

2.4. Контролює достовірність обліку коштів, які надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, правильність витрачання матеріалів, палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів витрат, порядок складання звітності на основі первинних документів, а також організацію проведення інвентаризацій та бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства, а також додержання термінів перерахунку податків і виплати заробітної плати.

2.5. Керує розробленням заходів, які спрямовано на підвищення ефективності використання фінансових коштів, забезпечення збереження власності підприємств і правильну організацію бухгалтерського обліку.

2.6. Стежить за своєчасним оформленням результатів ревізії та подає їх до відповідних інстанцій для вживання необхідних заходів.

2.7. Дає оперативні вказівки керівникам ревізованого об'єкта щодо усунення виявлених порушень і недоліків, контрольних перевірок виконаних робіт.

2.8. Організовує роботу бухгалтерів-ревізорів.

2.9. Сприяє розповсюдженню передових методів роботи, що спрямовані на вирішення найбільш актуальних завдань з підвищення доходів і зниження витрат.

2.10. Забезпечує у встановленому порядку збереження документації за результатами ревізії.

2.11. Розробляє інструкції, вказівки з питань документальних ревізій, бухгалтерського обліку та фінансування.

2.12. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний ревізор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний ревізор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний ревізор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний ревізор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний ревізор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний ревізор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний ревізор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний ревізор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний ревізор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний ревізор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний ревізор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний ревізор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний ревізор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний ревізор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний ревізор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний ревізор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.