* *
Інструкція для посади "Головний редактор видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний редактор видавництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері, поліграфічному виробництві, книжковій торгівлі;
      - основи авторського права й трудового законодавства;
      - правові аспекти укладення та виконання договорів;
      - технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів, методи редагування та художнього оформлення видань;
      - правила підготовлення видавничих оригіналів і випуску видань у світ;
      - основи економічного аналізу, планування, організації редакційно-видавничої справи, управління виробництвом;
      - форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, духовного життя в країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі книговидання.

1.4. Головний редактор видавництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний редактор видавництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний редактор видавництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний редактор видавництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає творчу концепцію діяльності видавництва, організовує і спрямовує редакційно-виробничий процес створення видань.

2.2. Персонально відповідає за своєчасне формування і виконання тематичних планів.

2.3. Забезпечує випуск видань згідно з держзамовленнями, плановими завданнями та укладеними договорами на належному національно-патріотичному, літературно-художньому, науковому, професійному рівні.

2.4. Контролює формування обсягових запасів договірного та редакційного портфелів, своєчасне їх поповнення та проведення інвентаризації.

2.5. Керує добором авторів, рецензентів, спец редакторів.

2.6. Організовує чітку роботу редакційного апарату, контролює роботу завідувачів редакцій.

2.7. Проводить оцінювання матеріалів, запропонованих до видання, особисто перечитує найважливіші рукописи.

2.8. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях редакційно-видавничого процесу.

2.9. Затверджує видання до складання, друкування, випуску у світ.

2.10. Відповідає за скорочення термінів редакційно-видавничого процесу, його комп'ютеризацію, упровадження прогресивних технічних засобів і технологій, передових методів і прийомів праці, збереження матеріальних ресурсів.

2.11. Організовує підготовлення договорів з творчими працівниками і погоджує документи про розрахунки з ними.

2.12. Затверджує акти про схвалення рукописів або припинення роботи над виданнями.

2.13. Для запобігання дублюванню видань координує їх випуск з подібними за профілем видавництвами.

2.14. Контролює дотримання вимог нормативної та юридичної документації з редакційного підготовлення видань.

2.15. Упроваджує передові вітчизняні та світові досягнення зі створення друкованої продукції.

2.16. Готує засідання редакційної ради, забезпечує впровадження рішень ради.

2.17. Керує плануванням маркетингових та рекламних заходів з реалізації продукції видавництва.

2.18. Стежить за критичними зауваженнями на видання в засобах масової інформації.

2.19. Відповідає за проведення нарад, семінарів, конференцій, виставок.

2.20. Налагоджує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами, засобами масової інформації.

2.21. Сприяє пошуку інвесторів.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний редактор видавництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний редактор видавництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний редактор видавництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний редактор видавництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний редактор видавництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний редактор видавництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний редактор видавництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний редактор видавництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний редактор видавництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний редактор видавництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний редактор видавництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний редактор видавництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний редактор видавництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний редактор видавництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний редактор видавництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний редактор видавництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.