Інструкція для посади "Головний профконсультант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний профконсультант" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта за напрямом підготовки "Психологія" (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - чинне трудове законодавство, Закон України "Про зайнятість населення";
      - Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";
      - інструкції та документи, що регламентують проведення профконсультаційної роботи;
      - стан і перспективи соціально-економічного розвитку підприємств району та регіону, соціально-демографічні особливості регіону;
      - ситуацію на локальному регіональному та державному ринку праці;
      - поточну потребу роботодавців підприємства, району та регіону в персоналі;
      - основи трудового законодавства з питань прийому на роботу та звільнення з роботи, законодавство про оплату праці;
      - перелік навчальних закладів та професій, за якими здійснюється професійна підготовка на території району, регіону;
      - форми профорієнтації роботи з населенням та технологію їх проведення;
      - основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики та ділового спілкування;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки.

1.4. Головний профконсультант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний профконсультант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний профконсультант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний профконсультант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює профконсультування та роботу з персоналом, яка пов'язана з можливостями найму, визначенням з посадою, подальшим навчанням та освітою, просуванням по службі, винагородою тощо.

2.2. Надає індивідуальні й групові профконсультації.

2.3. Допомагає клієнтам у професійному самовизначенні, використовуючи профдіагностичні методики та профконсультаційні засоби.

2.4. З'ясовує їх наміри та побажання до майбутньої роботи.

2.5. За бажанням особи виявляє її схильність до вибраної професії та рівень мотивації до навчання.

2.6. Активізує мотивацію людей до праці, використовуючи психологічні механізми впливу, раціональну та емоційну аргументацію, засоби вербального й невербального спілкування.

2.7. Під час оцінки професійних навичок використовує рекомендовані тестові методики.

2.8. Здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження громадян з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей.

2.9. Відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог роботодавця проводить професійний відбір та добір із числа підібраних претендентів.

2.10. Надає індивідуальні профконсультації неповнолітнім.

2.11. Забезпечує розміщення та використання інформаційного матеріалу в профінформаційних підрозділах Взаємодіє в межах виконання функціональних обов'язків із соціальними партнерами, які займаються питаннями працевлаштування та соціальної підтримки різких категорій населення.

2.12. Готує та формує базу нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних матеріалів, необхідних для профорієнтаційної роботи.

2.13. Бере участь в організації та проведенні групових та масових профінформаційних заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів та соціально-психологічних тренінгів для окремих категорій населення з питань сприяння зайнятості та надання психологічної підтримки.

2.14. Організовує навчальні семінари зі спеціалістами щодо форм та методів ефективного спілкування, запобігання та розв'язання конфліктних ситуацій, підвищення мотивації до пошуку роботи.

2.15. Веде встановлену документацію.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний профконсультант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний профконсультант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний профконсультант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний профконсультант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний профконсультант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний профконсультант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний профконсультант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний профконсультант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний профконсультант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний профконсультант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний профконсультант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний профконсультант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний профконсультант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний профконсультант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний профконсультант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний профконсультант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.