Інструкція для посади "Головний прокатник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний прокатник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва, виробничі потужності та режим роботи устаткування;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів і напівфабрикатів;
      - положення, інструкції та керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації;
      - вимоги передової організації праці під час проектування технологічних процесів;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - перспективи розвитку підприємства і галузі;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств;
      - правила з охорони праці та виробничої санітарії;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний прокатник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний прокатник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний прокатник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний прокатник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво прокатним виробництвом.

2.2. Забезпечує виконання виробничого плану в заданому асортименті та згідно з техніко-економічними показниками.

2.3. Організує розробку та впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих технологічних процесів, які забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, випуск продукції високої якості та підвищення продуктивності праці.

2.4. Бере участь у підготовці перспективних та поточних планів цехів, розрахунків та обґрунтувань до них.

2.5. Організує впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, розробку технічних умов і технології на нові види продукції.

2.6. Бере участь у формуванні портфелю замовлень, у розробці техніко-економічних нормативів, що регламентують діяльність прокатних цехів.

2.7. Контролює додержання технологічного режиму, правил технічної експлуатації устаткування, правил техніки безпеки, якість металу, палива, устаткування, матеріалів, що надходять у виробництво, забезпеченість необхідною документацією.

2.8. Бере участь у розробці графіків проведення планово запобіжних та капітальних ремонтів основних агрегатів та устаткування цехів, а також у прийманні їх після ремонту.

2.9. Керує складанням технічних завдань на реконструкцію агрегатів та устаткування, підготовкою до пуску об'єктів, що будуються у цехах виробництв, які вводяться або реконструюються, та забезпечує своєчасне освоєння проектних потужностей.

2.10. Готує відгуки та висновки на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, що стосуються виробництва.

2.11. Керує дослідними та експериментальними роботами, що проводяться у цехах.

2.12. Координує діяльність прокатних цехів (служб) та їх технологічні взаємозв'язки.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний прокатник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний прокатник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний прокатник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний прокатник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний прокатник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний прокатник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний прокатник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний прокатник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний прокатник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний прокатник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний прокатник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний прокатник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний прокатник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний прокатник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний прокатник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний прокатник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.