Інструкція для посади "Головний програміст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний програміст" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні і нормативні матеріали, які регламентують методи розробки алгоритмів і програм та використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації;
      - принципи структурного програмування, ринок інформаційних послуг;
      - профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку підприємства;
      - засоби збирання, передавання та оброблення інформації;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації;
      - технологію механізованого та автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт;
      - сітьові технології застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій;
      - види технічних носіїв інформації;
      - проектування механізованого та автоматизованого оброблення інформації;
      - організацію розроблення нормативно-методичної бази інформаційно-обчислювальних систем;
      - законодавство про захист інформації;
      - перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки;
      - чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання працівників;
      - методи розрахунку обсягів виконуваних робіт;
      - організацію ремонтного обслуговування устаткування;
      - порядок укладання договорів з надання інформаційних послуг і оформлення технічної документації;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід використання засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
      - економіку, організацію праці та виробництва;
      - трудове законодавство.

1.4. Головний програміст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний програміст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний програміст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний програміст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво розробкою програм, які забезпечують можливість виконання інженерних, економічних та інших задач виробничого та науково-дослідного характеру.

2.2. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки.

2.3. Здійснює керівництво роботою під час підготовки програм до налагодження, налагодження їх та запуску.

2.4. Забезпечує розроблення інструкцій на роботи з програмами, оформлення необхідної технічної документації.

2.5. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням методів і засобів автоматизації програмування, типових і стандартних програмних засобів.

2.6. Забезпечує розроблення і впровадження системи автоматичної перевірки правильності програм, типових і стандартних програм, технології оброблення інформації.

2.7. Здійснює керівництво проектуванням структури баз даних і механізмів доступу до них, розробленням і забезпеченням регламенту роботи з даними системи, вивченням можливих джерел інформації для забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи, плануванням захисту системи у відповідності до концепції забезпечення безпеки.

2.8. Проводить вивчення і аналіз ринку інформаційних послуг з метою забезпечення виробництва і управління підприємством сучасними інформаційними технологіями.

2.9. Визначає можливість використання готових програмних засобів як власних, так і розроблених іншими підприємствами (установами).

2.10. Забезпечує зберігання та обслуговування каталогів і картотек стандартних програм, розроблення форм документів, які підлягають машинному обробленню.

2.11. Забезпечує впровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації.

2.12. Забезпечує технічне обслуговування обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування, супроводження системного програмного забезпечення обчислювальних засобів, інструментальних і прикладних програмних засобів.

2.13. Організовує проведення профілактичних робіт, усунення несправностей, які виникають у процесі експлуатації засобів обчислювальної техніки.

2.14. Координує діяльність підрозділів і працівників, які здійснюють програмне забезпечення для механізованого та автоматизованого оброблення інформації, організовує роботу з підвищення їх кваліфікації.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний програміст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний програміст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний програміст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний програміст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний програміст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний програміст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний програміст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний програміст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний програміст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний програміст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний програміст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний програміст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний програміст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний програміст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний програміст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний програміст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.