Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний теплотехнік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації теплотехнічного обслуговування підприємства; організацію теплотехнічного забезпечення виробництва в галузі та на підприємстві; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації устаткування: виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації; порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; правила приймання і здавання устаткування після монтування і ремонту; екологічне законодавство; вимоги раціональної організації праці під час експлуатації, ремонтування і модернізації теплотехнічного устаткування; порядок розроблення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів; основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує технологічною підготовкою теплозабезпечення підприємства. Забезпечує виконання виробничих планів, утримання у справному стані та правильну технічну експлуатацію і своєчасний ремонт теплотехнічного та допоміжного обладнання. Проводить роботи з технічного вдосконалення експлуатаційних об'єктів. Керує плануванням та організацією роботи теплотехнічного господарства, розробленням графіків ремонту устаткування, планів виробництва та споживання тепла, пари, води тощо. Забезпечує складання заявок та необхідних розрахунків до них на придбання устаткування, матеріалів, запасних частин, розроблення заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової техніки, яка забезпечує надійну, економну та безпечну роботу устаткування. Здійснює контроль за комплектністю та повною оснащеністю об'єктів, наявністю контрольно-вимірювальних приладів, технічної документації. Бере участь у розробленні планів перспективного розвитку теплотехнічного господарства, підвищення ефективності виробництва, у підготовці пропозицій щодо реконструкції та технічного переоснащення, упровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем теплозабезпечення підприємства і його підрозділів. Бере участь у пробних пусках та комплексному випробовуванні устаткування під навантаженням. Забезпечує проведення робіт щодо захисту підземних споруд і комунікацій, організовує перевірку засобів зв'язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту та автоматики, а також своєчасне пред'явлення інспекції державного нагляду котлів і посудин, які працюють під тиском. Організовує розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, надійної та раціональної роботи устаткування, запобігання аваріям, створення безпечних і сприятливих умов праці під час його експлуатації. Проводить роботу з обміну досвідом щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, сприяє досягненню високих показників експлуатації устаткування. Забезпечує вдосконалення організації праці, проведення атестації та раціоналізації робочих місць, упровадження нових прогресивних методів ремонту й експлуатації устаткування. Керує підлеглими працівниками та організовує роботу з підвищення їх кваліфікації.