Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний технічний керівник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування щодо промислового виробництва; накази, інструкції та інші керівні й нормативні матеріали підприємства, перспективи розвитку та виробничі потужності, технологію виробництва; перспективи технічного розвитку галузі та бізнес-план підприємства; ринкові методи господарювання, методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, досягнення в галузі науки і техніки промислового виробництва; економіку і організацію виробництва, праці та управління; основи трудового та екологічного законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виконанням всього комплексу робіт з технічної підготовки виробництва, роботою технічної ради. Організовує розроблення і виконання перспективних і річних планів упровадження нової техніки та технології, комплексного розвитку підприємства за всіма джерелами фінансування, розроблення на основі наукових прогнозів довготермінових планів і заходів щодо створення здорових та безпечних умов праці. Визначає технічну політику та перспективи розвитку підприємства, першочергові напрями розвитку з усіх видів технічної діяльності. Спрямовує: діяльність підприємства та його виробничих одиниць на виконання встановлених завдань, досягнення високих темпів розвитку виробництва, впровадження нової техніки, передових технологій, досягнень науки, що забезпечують зростання продуктивності праці; творчу ініціативу працівників на вирішення перспективних завдань. Розглядає та погоджує плани розвитку виробництва; комплексні плани поліпшення умов праці, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів; плани ліквідації аварій; проекти протипожежного захисту підприємства; плани охорони навколишнього середовища; технічні завдання для проектних організацій на розроблення проектів, пов'язаних з розвитком підприємства; плани науково-дослідних робіт. Організовує: розроблення заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, запобігання аваріям та нещасним випадкам, створення найсприятливіших умов праці та підвищення культури виробництва, а також заходів, спрямованих на ощадливе витрачання та раціональне використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів; розроблення та виконання графіків впровадження нової техніки, механізації і автоматизації виробничих процесів виробництва; розроблення диференційованих норм витрат матеріалів; підготовку пропозицій щодо промислового використання відходів виробництва; проведення науково-дослідних та експериментальних робіт; роботу в галузі технічної інформації та пропаганди, раціоналізації та винахідництва, поширення передового досвіду; контроль за дотриманням правил промислової санітарії та протипожежного захисту, правил і норм з охорони праці, охорони навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів; розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення контролю та підвищення якості продукції і виконуваних робіт з усіх технологічних процесів. Забезпечує: взаємодію функціональних і виробничих підрозділів щодо проведення єдиної технічної політики, комплексного розвитку виробництва, широкого використання досягнень науки, техніки, передового досвіду та інших питань інженерної діяльності; розроблення завдань на проектування розвитку виробництва. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, аналізі та оцінці технічного рівня виробництва, техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства, у проведенні промислових випробувань нових видів машин, механізмів і апаратури; в розробленні технологічних схем і організації контролю за їх впровадженням, організації робіт щодо визначення і обґрунтування потреби в виробничому та транспортному обладнанні. Готує обґрунтування обсягів і термінів проведення реконструкції і модернізації, нарощування виробничих потужностей. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.