Інструкція для посади "Головний технічний керівник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний технічний керівник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування щодо промислового виробництва;
      - накази, інструкції та інші керівні й нормативні матеріали підприємства, перспективи розвитку та виробничі потужності, технологію виробництва;
      - перспективи технічного розвитку галузі та бізнес-план підприємства;
      - ринкові методи господарювання, методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, досягнення в галузі науки і техніки промислового виробництва;
      - економіку і організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового та екологічного законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний технічний керівник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний технічний керівник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний технічний керівник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний технічний керівник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виконанням всього комплексу робіт з технічної підготовки виробництва, роботою технічної ради.

2.2. Організовує розроблення і виконання перспективних і річних планів упровадження нової техніки та технології, комплексного розвитку підприємства за всіма джерелами фінансування, розроблення на основі наукових прогнозів довготермінових планів і заходів щодо створення здорових та безпечних умов праці.

2.3. Визначає технічну політику та перспективи розвитку підприємства, першочергові напрями розвитку з усіх видів технічної діяльності.

2.4. Спрямовує: діяльність підприємства та його виробничих одиниць на виконання встановлених завдань, досягнення високих темпів розвитку виробництва, впровадження нової техніки, передових технологій, досягнень науки, що забезпечують зростання продуктивності праці; творчу ініціативу працівників на вирішення перспективних завдань.

2.5. Розглядає та погоджує плани розвитку виробництва; комплексні плани поліпшення умов праці, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів; плани ліквідації аварій; проекти протипожежного захисту підприємства; плани охорони навколишнього середовища; технічні завдання для проектних організацій на розроблення проектів, пов'язаних з розвитком підприємства; плани науково-дослідних робіт.

2.6. Організовує: розроблення заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, запобігання аваріям та нещасним випадкам, створення найсприятливіших умов праці та підвищення культури виробництва, а також заходів, спрямованих на ощадливе витрачання та раціональне використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів; розроблення та виконання графіків впровадження нової техніки, механізації і автоматизації виробничих процесів виробництва; розроблення диференційованих норм витрат матеріалів; підготовку пропозицій щодо промислового використання відходів виробництва; проведення науково-дослідних та експериментальних робіт; роботу в галузі технічної інформації та пропаганди, раціоналізації та винахідництва, поширення передового досвіду; контроль за дотриманням правил промислової санітарії та протипожежного захисту, правил і норм з охорони праці, охорони навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів; розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення контролю та підвищення якості продукції і виконуваних робіт з усіх технологічних процесів.

2.7. Забезпечує: взаємодію функціональних і виробничих підрозділів щодо проведення єдиної технічної політики, комплексного розвитку виробництва, широкого використання досягнень науки, техніки, передового досвіду та інших питань інженерної діяльності; розроблення завдань на проектування розвитку виробництва.

2.8. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, аналізі та оцінці технічного рівня виробництва, техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства, у проведенні промислових випробувань нових видів машин, механізмів і апаратури; в розробленні технологічних схем і організації контролю за їх впровадженням, організації робіт щодо визначення і обґрунтування потреби в виробничому та транспортному обладнанні.

2.9. Готує обґрунтування обсягів і термінів проведення реконструкції і модернізації, нарощування виробничих потужностей.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.11. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний технічний керівник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний технічний керівник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний технічний керівник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний технічний керівник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний технічний керівник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний технічний керівник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний технічний керівник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний технічний керівник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний технічний керівник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний технічний керівник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний технічний керівник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний технічний керівник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний технічний керівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний технічний керівник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний технічний керівник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний технічний керівник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.